Dossiers / CAO VO

CAO voortgezet onderwijs

Taakbeleid

Is nu wel of niet een maximum van 750 klokuren aan contacturen dwingend voorgeschreven in de CAO VO? Het antwoord op deze veelgestelde vraag is nee.

Vanaf 1 augustus 2004 is het taakbeleid niet meer inhoudelijk in de cao opgenomen en kan de werkgever het taakbeleid wijzigen als:

  • met de PMR hierover overeenstemming is bereikt, en daarna
  • de instemming van tweederde van het personeel is verkregen.

De meeste werkgevers hebben geen gebruik gemaakt van die ruimte. Hierdoor hebben veel, maar niet alle, scholen nog steeds een taakbeleid dat berust op afspraken die in de periode 2002-2004 zijn gemaakt. Voor veel scholen komt dat er feitelijk op neer dat het maximum van 750 klokuren nog steeds in hun taakbeleid is vastgelegd.

De 750 klokuren die in de CAO VO worden gemeld, doelen op bovenstaande situatie, zoals blijkt uit de bij die bepaling opgenomen voetnoot: 'Aangenomen is dat een maximale lestaak van 750 klokuren op jaarbasis de status-quo op een grote meerderheid van de instellingen aangeeft.'

In de praktijk is gebleken dat de vereiste om tweederde van het personeel met de wijziging te laten instemmen blokkerend heeft gewerkt op een, noodzakelijk geachte, herziening van het taakbeleid. De VO-raad heeft daarom in haar inzet voor de CAO het laten vervallen van deze eis opgenomen.