[Laatst gewijzigd: 23 mei 2016]

CAO VO

CAO voortgezet onderwijs

De VO-raad overlegt met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van ruim 120.000 personeelsleden in het voortgezet onderwijs.

Op 12 april 2016 heeft de VO-raad met de vakorganisaties in het onderwijs een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. Een ruime meerderheid van de leden van de VO-raad stemde in mei in met dit akkoord. Van de leden van de VO-raad bracht 79% een geldige stem uit, en daarvan was ruim 89% (op basis van een gewogen stemming) positief. Ook de leden van de onderwijsbonden hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. De CAO VO 2016-2017 is hiermee in formele zin een feit.

Momenteel wordt de inhoud van het onderhandelaarsakkoord vertaald naar cao-teksten. Het is de verwachting dat deze teksten in juni gepubliceerd worden. De nieuwe CAO VO 2016-2017 wordt per 1 juli 2016 van kracht, en heeft een looptijd tot 1 oktober 2017. 

Met de CAO VO 2016-2017 geven sociale partners invulling aan de salarisbelofte uit de loonruimteovereenkomst publieke sector, die de overheidswerkgevers en drie vakcentrales afgelopen zomer sloten. De in 2015 door de VO-raad aan de leden geadviseerde en door hen uitbetaalde loonsverhogingen zullen in de nieuwe salaristabellen worden verwerkt. Ook zullen in 2016 de salarissen van leraren en ondersteunend personeel in het vo met 3% stijgen. In april 2017 wordt een eenmalige uitkering van 500 euro toegekend. Daarnaast worden in het akkoord afspraken gemaakt over het sociale zekerheidsstelsel, het persoonlijk budget en een overgangsregeling voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten met onbevoegde docenten.

Zie ook de Q&A CAO VO 2016-2017.

CAO VO 2014-2015

Download de CAO VO 2014-2015. Deze cao werd in juni 2014 afgesloten door de VO-raad en vakbonden AOb, CNV Onderwijs, Abvakabo en FvOv. De cao gold tussen 1 augustus 2014 en 1 augustus 2015.