20 april 2015

De VO-raad heeft dit voorjaar met tien partijen uit het onderwijs en bedrijfsleven een convenant ondertekend waarin de 'spelregels' voor sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs zijn vastgelegd. Het convenant moet scholen en andere partijen houvast geven bij het maken van afspraken met bedrijven en leerlingen beschermen.

Staatssecretaris Dekker stuurde het convenant ‘Scholen voor po en vo en sponsoring’ op 20 april 2015 naar de Tweede Kamer. 'Dit convenant is een richtlijn voor besturen en scholen en schept duidelijkheid voor bedrijven. Daarnaast stelt het ouders en medezeggenschapsraden in de gelegenheid een sterke positie in te nemen ten aanzien van het sponsorbeleid op hun school.

Kader voor sponsorovereenkomsten

In het convenant stellen de ondertekenaars onder meer dat de continuïteit van het primaire proces niet af mag hangen van sponsoring, omdat deze bijdrage geen zekerheid biedt. Sponsoring mag ook niet de onderwijsinhoud beïnvloeden of leerlingen blootstellen aan reclame-uitingen die niet overeenkomen met de onderwijsdoelstelling en visie van de school. De school moet daarnaast inspraak in het sponsorbeleid toelaten zodat er binnen de school en bij ouders voldoende draagvlak is.

Vernieuwd convenant

Het convenant is een nieuwe versie van het inmiddels verlopen convenant uit 2009. Het nieuwe convenant kent afgezien van enkele technische wijzigingen dezelfde inhoud als zijn voorganger. De afspraken gelden tot en met 2018.

De partijen die het convenant hebben ondertekend zijn de Staat der Nederlanden, VO-raad, PO-Raad, AVS, AOb, CNV Onderwijs, Landelijke Ouderraad, LAKS, VNO-NCW, MKB-Nederland en Groep Educatieve Uitgeverijen.

Zie ook de brochure 'Spelregels sponsoring op scholen' van het ministerie van OCW. Hierin vindt u meer informatie over het convenant.