01 september 2015

Scholen vragen ouders om een vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten. Deze bijdrage kan bij scholen en ouders vragen oproepen. Hoeveel mag een school vragen? Waar mag dit voor gebruikt worden? Op welke manier communiceert de school hierover met ouders? Wij zetten hieronder een en ander op een rij.

Wat is de ouderbijdrage?

De ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage van ouders aan de school van hun kind. Het schoolbestuur stelt vast hoe hoog deze bijdrage is en waar deze aan wordt besteed. De medezeggenschapsraad van de school moet hiermee instemmen. Scholen besteden de bijdrage meestal aan extra activiteiten buiten het gewone lesprogramma om, zoals excursies en culturele activiteiten. Informatie over de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage moet in de schoolgids staan.

Tablets of andere devices

Veel vragen die leven gaan over de financiering van tablets of andere devices, waar steeds meer scholen mee werken. Een tablet/laptop is volgens de wet slechts drager van informatie en wordt niet voorgeschreven voor een specifiek leerjaar. Daarom valt deze niet onder de definitie van lesmateriaal, dat scholen gratis aan leerlingen/ouders dienen te verstrekken. Het bezit van een laptop of tablet kan door scholen niet van ouders worden geëist, net zo min als ouders dit van de school kunnen eisen. Op het moment dat scholen volledig of grotendeels schoolboeken vervangen door digitaal lesmateriaal en het bezit van een laptop of tablet voor het leerproces noodzakelijk is geworden, dienen scholen hierin zelf te voorzien.

Scholen kunnen voor (het gebruik van) een laptop of tablet via de vrijwillige ouderbijdrage kosten in rekening brengen. Voor de ouderbijdrage geldt dat de oudergeleding van de MR moet instemmen met de hoogte en besteding, en dat deze vrijwillig is. Door deze (wettelijke) bevoegdheid is de oudergeleding tevens in de positie om een goede kortings- en kwijtscheldingsregeling af te spreken. Daarnaast moeten scholen ouders expliciet informeren over het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage en moet dit nadrukkelijk in de schoolgids vermeld worden.

Of ouders wel of niet een geldelijke bijdrage (voor bijvoorbeeld tablets) leveren aan het onderwijs van hun kind, mag niet bepalen of het kind tot een school wordt toegelaten. Als een ouder ervoor kiest niet te betalen, dient de school voor het desbetreffende leerjaar te voorzien in voor de leerling bruikbaar materiaal zodat die de lessen kan volgen.

Excursies

Ook zijn er vragen over de kosten van schoolexcursies. Schoolexcursies behoren tot de categorie niet-verplichte schoolactiviteiten die uit de vrijwillige ouderbijdrage betaald worden. Ouders kunnen er voor kiezen deze bijdrage niet te betalen. Indien een ouder besluit om niet te betalen voor een schoolexcursie, moet de school een kosteloos alternatief aanbieden. De toelating van een leerling tot de school mag niet bepaald worden door het wel of niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage.

De VO-raad vindt dat van scholen verwacht mag worden dat zij doordachte keuzes maken als het gaat om excursies, en dat zij de oudergeleding op een goede manier betrekken bij het maken van deze keuzes.

Zie ook het artikel ‘een (on)betaalbare ervaring?’ in het VO-magazine van februari 2015.

Overige ondersteuning