Wanneer mag een schoolbestuur een time-out geven?

08 september 2016

Met enige regelmaat behandelt de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs klachten over time-out, schorsen en verwijderen van leerlingen. Naar aanleiding van de uitspraak nummer 106247 (klacht over handelswijze school bij incident tussen leerling en hoofconciërge), een korte uitleg over hoe de school om dient te gaan met het geven van een time-out.

Situatie

Op 21 maart 2014 vindt tussen een leerlinge en conciërge een incident plaats. De leerlinge zat met een aantal medeleerlingen op de verwarming in de aula, wat in strijd is met de schoolregels. De conciërge heeft vervolgens aan de leerlingen gevraagd van de verwarming af te gaan. Zij weigerde op dit verzoek in te gaan. De conciërge heeft haar van de verwarming gehaald door haar bij de arm te pakken. De situatie is toen geëscaleerd. Tussen de ouder van de leerlinge en de teamleider heeft een gesprek plaatsgevonden waarna aan de leerlinge een time-out is gegeven.

Daarna vonden er in april twee gesprekken plaats tussen de ouder van de leerlinge en de directeur. Op 8 mei 2014 ontvangt de ouder van de school een brief waarin wordt aangegeven dat de ouders en leerlinge zich dienen te conformeren aan de schoolregels. Daarnaast dient de leerlinge de conciërge een hand te geven anders mogen de lessen niet worden gevolgd. Als beide aspecten niet worden gevolgd moet zij gaan uitkijken naar een andere school. Op 12 mei 2014 geeft de ouder middels een schrijven aan dat haar dochter de conciërge geen hand zal geven. De volgende dag ontvangt de ouder het schorsingsbesluit in afwachting van de verwijdering vanwege een ernstig onoverkomelijke vertrouwensbreuk. Een bezwaar hiertegen wordt op 19 mei 2014 bij de school ingediend. Op 28 mei en 9 juli 2014 vinden gesprekken plaats. Op 9 juli 2014 deelt de school mondeling mee dat de schorsing is beëindigd.  

Ordemaatregel

In bovengenoemde zaak wordt aan een leerlinge een time-out gegeven, vervolgens geschorst in verband met een voornemen tot een verwijdering. Het hanteren van een ordemaatregel hangt af van het wangedrag van de leerling dan wel de ouders. Het schoolbestuur is in beginsel vrij te bepalen of en welke ordemaatregel wordt opgelegd. Het schoolbestuur dient echter wel alle relevante omstandigheden van het geval mee te wegen bij de beslissing. Het schorsen van een leerling ligt verankerd in artikel 14 van Inrichtingsbesluit WVO en het verwijderen van een leerling in artikel 27 WVO. Het geven van een time-out is daarentegen niet wettelijk bepaald: Welke procedure moet het schoolbestuur in dat geval volgen?

Time-out

Als een time-out door het schoolbestuur wordt gegeven ontzegt de school de leerling voor een korte tijd de toegang tot de school. De time-out dient een duidelijk doel te hebben. Gedacht kan worden om de rust te laten wederkeren (afkoelingsperiode). Tijdens die time-out dienen afspraken te worden gemaakt zodat een goede terugkeer naar de school wordt gewaarborgd. Volgens de Commissie had de school dat in bovenstaande zaak nagelaten: “de school had de regie moeten behouden en de na het incident ontstane situatie beter moeten reguleren door op een zo kort mogelijke termijn gesprekken tussen betrokkenen te arrangeren om te voorkomen dat zaken zouden escaleren. Daarbij dient ook de leerling zelf te worden betrokken. Door geen concrete afspraken te maken heeft de situatie veel te lang kunnen voortbestaan”. 

Gelet op deze uitspraak dient de school bij het geven van een time-out met het volgende rekening te houden:

  • de time-out moet een duidelijk doel hebben en
  • tijdens de time-outperiode dienen tussen de school en leerling afspraken te worden gemaakt, waarbij de school de regie houdt.