Onderwijs op school tijdens corona

24 november 2020

Op deze pagina vindt u actuele informatie en een overzicht van beschikbare ondersteuning op dit vlak.

Protocol 'Onderwijs op school tijdens corona' 

De sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben het definitieve protocol 'Onderwijs op school tijdens corona' ontwikkeld op basis van de maatregelen van het kabinet en de richtlijnen van het RIVM. 


Afsprakenkader ‘veilig vervoer VO' 

Aanvullend op het protocol heeft de VO-raad afspraken gemaakt met vertegenwoordigers van vervoersorganisaties over het gebruik door leerlingen van het openbaar vervoer. Scholen en vervoerder maken met dit kader op lokaal niveau afspraken zodat alle leerlingen op school kunnen komen en de vervoerders voldoende ruimte hebben om iedereen te vervoeren.


Wat te doen bij besmetting(en) op school

OCW heeft een servicedocument gepubliceerd, waarin de geldende regels en afspraken worden samengevat rond het omgaan met het coronavirus op school. Er wordt o.a. nader ingegaan op de vraag wie welke verantwoordelijkheid heeft, welke besluiten er genomen kunnen worden en wat de afwegingskaders voor die besluiten zijn bij één of meerdere besmettingen op een school. Ook bevat het document informatie over onderwijstijd, examinering en PTA, ventilatie, overgang en verzuim en leerplicht. Het servicedocument staat los van en naast het protocol vo. 


Aanvullend op het servicedocument heeft de VO-raad een handreiking opgesteld voor scholen die handvatten biedt voor wat te doen in het geval van een vastgestelde coronabesmetting bij een leerling of collega.


Ventilatie in schoolgebouwen

Op 12 augustus verstuurde OCW een brief aan de onderwijssector over de opening na de zomervakantie en ventilatie in schoolgebouwen. In een bijgevoegd Corona-onderwijsbulletin wordt meer praktische informatie over de verschillende onderwerpen geboden. 

Coördinatieteam en handreiking ventilatie 
Om scholen te ondersteunen op het vlak van ventilatie is een coördinatieteam ventilatie opgericht. De VO-raad heeft daarnaast in samenwerking met de PO-Raad en Ruimte-OK een handreiking 'Coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen’ gemaakt. 


Websites en bijeenkomsten

Voor schoolleiders en bestuurders is een aantal websites met handvatten, tips en voorbeelden beschikbaar die hen kunnen helpen bij het vinden van antwoorden op vraagstukken rond de nieuwe regels vanaf 1 juli. Ook kunnen zij hierover uitwisselen op online platforms. Zie hiervoor:

Hulp bij inhalen achterstanden 

Veel scholen organiseren extra activiteiten om leerlingen de kans te geven opgelopen achterstanden in te halen, vaak als extra lesuren naast de reguliere schooltijd. Er zijn inmiddels diverse initiatieven gestart vanuit de universiteiten en hogescholen om scholen hierbij te helpen.

 

Vragen rondom onderwijs geven tijdens corona
Bij vragen kunt u als lid van de VO-raad contact opnemen met de Helpdesk VO. U kunt uw vragen sturen naar helpdesk@vo-raad.nl.