Opening scholen na de zomervakantie

04 september 2020

Op deze pagina vindt u actuele informatie en een overzicht van beschikbare ondersteuning op dit vlak.

Met de versoepeling van de afstandsmaatregel hebben scholen meer ruimte om hun leerlingen weer grotendeels fulltime fysiek onderwijs op school te bieden. Wel geldt nog een aantal restricties. Zo blijft voor onderwijspersoneel gelden dat zij 1,5 meter afstand moeten houden, onderling en ten opzichte van leerlingen. En leerlingen en personeel met gezondheidsklachten die kunnen wijzen op corona, worden nog steeds geacht thuis te blijven en te werken. Dit plaatst scholen nog voor de nodige uitdagingen.

 

Protocol 'Volledig openen vo' 

De sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben, naar aanleiding van bovengenoemd kabinetsbesluit, het definitieve protocol 'Volledig openen voortgezet onderwijs' gepubliceerd. 

Posters met belangrijkste voorschriften uit protocol vo
OCW heeft posters ontwikkeld voor scholen met de belangrijkste voorschriften en adviezen uit het protocol. De posters kunnen helpen deze richtlijnen extra onder de aandacht te brengen bij leerlingen en personeel. Recentelijk zijn - naast de Engelse - ook de Arabische vertalingen van de posters beschikbaar gekomen. 


Afsprakenkader ‘veilig vervoer VO' 

Aanvullend op het protocol heeft de VO-raad afspraken gemaakt met vertegenwoordigers van vervoersorganisaties over het gebruik door leerlingen van het openbaar vervoer. Kern hiervan is dat scholen en vervoerder op lokaal niveau afspraken maken over het noodzakelijke ov-vervoer van leerlingen, zodat alle leerlingen op school kunnen komen en de vervoerders voldoende ruimte hebben om iedereen te vervoeren.


Servicedocument OCW & handreiking VO-raad in geval van besmetting(en) op school 

OCW heeft een servicedocument gepubliceerd, waarin de thans geldende regels en afspraken worden samengevat rond het omgaan met het coronavirus op school. Er wordt o.a. nader ingegaan op de vraag wie welke verantwoordelijkheid heeft, welke besluiten er genomen kunnen worden en wat de afwegingskaders voor die besluiten zijn bij één of meerdere besmettingen op een school. Ook bevat het document informatie over onderwijstijd, examinering en PTA, ventilatie, overgang en verzuim en leerplicht. Het servicedocument staat los van en naast het protocol vo. 

Handreiking ‘Wat te doen als bij een leerling of collega op school een besmetting met Covid-19 is vastgesteld?’
Aanvullend op het servicedocument heeft de VO-raad een handreiking opgesteld voor scholen die handvatten biedt voor wat te doen in het geval van een vastgestelde coronabesmetting bij een leerling of collega.


Ventilatie in schoolgebouwen

Op 12 augustus verstuurde OCW een brief aan de onderwijssector over de opening na de zomervakantie en ventilatie in schoolgebouwen. In een bijgevoegd Corona-onderwijsbulletin wordt meer praktische informatie over de verschillende onderwerpen geboden. 

Coördinatieteam en handreiking ventilatie 
Om scholen te ondersteunen op het vlak van ventilatie is een coördinatieteam ventilatie opgericht. De VO-raad heeft daarnaast in samenwerking met de PO-Raad en Ruimte-OK een handreiking 'Coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen’ gemaakt. 


Websites en bijeenkomsten

Voor schoolleiders en bestuurders is een aantal websites met handvatten, tips en voorbeelden beschikbaar die hen kunnen helpen bij het vinden van antwoorden op vraagstukken rond de nieuwe regels vanaf 1 juli. Ook kunnen zij hierover uitwisselen op online platforms. Zie hiervoor:

Achterstanden

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Scholen kunnen tussen 18 augustus en 15 september (tweede tijdvak) nog subsidie aanvragen voor het organiseren van een inhaal- en ondersteuningsprogramma. Hiermee kunnen ze leerlingen buiten het reguliere onderwijsprogramma extra ondersteuning bieden, zodat zij geen nadelige effecten ondervinden van deze corona-periode. De programma's zijn gericht op leerlingen die een grote kans hebben op achterstanden, door bijvoorbeeld de thuissituatie, de achtergrond van ouders, een taalbarrière, persoonlijke problematiek of doordat beroepsgerichte vakken op afstand niet goed gegeven konden worden.

Hulp bij inhalen achterstanden 

Veel scholen organiseren extra activiteiten om leerlingen de kans te geven opgelopen achterstanden in te halen, vaak als extra lesuren naast de reguliere schooltijd. Er zijn inmiddels diverse initiatieven gestart vanuit de universiteiten en hogescholen om scholen hierbij te helpen.

 

Vragen rondom opening scholen na de zomervakantie
Bij vragen kunt u als lid van de VO-raad contact opnemen met de Helpdesk VO. U kunt uw vragen sturen naar helpdesk@vo-raad.nl.