08 oktober 2018

Door het vertrek van Henk van der Esch uit de Ledenadviesraad (LAR) is per 1 december 2018 een vacature ontstaan voor een bestuurder van een schoolbestuur in de categorie ‘meer dan 9000 leerlingen’.

Bij de samenstelling van de LAR wordt, naast de statutaire bepaling van de verdeling van de schoolbesturen naar grootte, rekening gehouden met een gebalanceerde mix tussen denominaties, regionale spreiding en man/vrouw. Kijkend naar deze criteria waarmee de voordrachtscommissie rekening houdt, constateren we dat de man/vrouw-verhouding in de LAR evenwichtiger kan zijn.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de profielschets. Bekijk ook de samenstelling van de huidige LAR.

Bestuurders die zich herkennen in het profiel en een actieve bijdrage willen leveren aan de belangenbehartiging op sectorniveau, worden van harte uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken.

Aanmelden

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door het sturen van een CV en korte motivatie aan de voordrachtscommissie, vóór 5 november a.s., via bestuur@vo-raad.nl.