Vacature onafhankelijk voorzitter Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Delflanden

28 oktober 2020

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Delflanden zoekt een onafhankelijk voorzitter. Het SWV bestaat uit 7 schoolbesturen met daarbij behorende scholen voor regulier en speciaal voortgezet onderwijs. Besloten is bestuur en toezicht in dit samenwerkingsverband te scheiden. Het toezichthoudend bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van de aangesloten schoolbesturen van het SWV, aangevuld met een onafhankelijk voorzitter.

Het is de ambitie om binnen onze scholen van voortgezet (speciaal) onderwijs een gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren waarbinnen ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Talentontwikkeling en aansluiten bij de mogelijkheden van de leerling staan hierbij centraal. Het SWV VO Delflanden houdt een Orthopedagogisch en Didactisch Centrum (OPDC) in stand dat de scholen met een geïntegreerd dienstenpakket ondersteunt bij het realiseren van een dekkend ondersteuningsaanbod voor leerlingen met een extra onderwijsbehoefte. 

Organisatiestructuur

In 2020 heeft het bestuur besloten de governancestructuur te wijzigingen om te zorgen dat bestuur en toezicht in het SWV VO Delflanden worden gescheiden. Het toezichthoudend bestuur wordt daarbij gevormd door vertegenwoordigers van de aangesloten schoolbesturen van het SWV, aangevuld door een onafhankelijk voorzitter. 

Functie onafhankelijk voorzitter

De voorzitter:

  • Bereidt de bestuursvergaderingen voor met de directeur-bestuurder. Samen zorgen zij ervoor dat die voorbereiding garant staat voor een goed inhoudelijk gesprek en een goede besluitvorming. 
  • Fungeert als klankbord voor de directeur-bestuurder. 
  • Is tijdens de vergaderingen regisseur van het besluitvormingsproces: leidt de vergaderingen technisch en weet het gesprek aan tafel te stroomlijnen. De inhoud dient voorop te staan in een kwalitatief hoogwaardig gesprek. 
  • Kent en begrijpt het gezamenlijke doel van het samenwerkingsverband en hanteert dit als leidraad tijdens vergaderingen. 
  • Ziet erop toe dat de deelnemers aan de vergadering zoveel mogelijk redeneren en besluiten met het gedeelde doel voor ogen. Daar waar belangen van deelnemers in het gesprek toch een rol spelen, worden ze door de voorzitter als zodanig gemarkeerd. 
  • Heeft oog voor de dynamiek tussen bestuurders, rekening houdend met verschillen in grootte en achtergrond van de organisaties die zij vertegenwoordigen. 
  • Vertegenwoordigt desgewenst het samenwerkingsverband op verzoek van het bestuur naar buiten. 
  • Heeft affiniteit met het funderend onderwijs en de jeugdzorg. 


Arbeidsvoorwaarden

Het bestuur van het samenwerkingsverband maakt met de te benoemen voorzitter afspraken over het honorarium op basis van een urendeclaratie en kostenvergoeding. Een inschatting van het aantal uren – op basis van vijf vergaderingen per schooljaar en bijkomende activiteiten – is 40 uur per jaar. Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen: www.swvvo-delflanden.nl/.

Solliciteren en meer informatie

Uw reactie met korte motivatiebrief en uitgebreider curriculum vitae kunt u vóór 15 november 2020 e-mailen aan de benoemingsadviescommissie, via info@swvvo-delft.nl