Vacature rector Scholengroep Boxtel

28 oktober 2020

De raad van bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is op zoek naar een kwaliteitsgerichte, ontwikkelingsgerichte en zichtbare rector voor Scholengroep Boxtel. Deze scholengroep bestaat uit drie scholen voor voortgezet onderwijs.

In Boxtel staan drie scholen voor voortgezet onderwijs: het Baanderherencollege vmbo, het Baanderherencollege praktijkonderwijs en het Jacob-Roelandslyceum. De drie scholen gezamenlijk vormen Scholengroep Boxtel. 

Het Baanderherencollege vmbo en praktijkonderwijs (ca. 800 leerlingen)
Het Baanderherencollege is gehuisvest in één gebouw met zowel vmbo als praktijkonderwijs. De school biedt alle mogelijke leerwegen in het vmbo met vele keuzemogelijkheden, en zo nodig met behulp van extra ondersteuning. In de beide beroepsleerwegen wordt Zorg en Welzijn, Economie en Ondernemen, Bouw, Wonen en Interieur alsmede Produceren, Installeren en Energie aangeboden. In de theoretische leerweg is ook het profiel ‘groen’ mogelijk. In samenwerking met het Jacob-Roelandslyceum is er een havo-kans talentlijn ingericht voor leerlingen die mogelijk kunnen doorstromen naar de havo.

Het praktijkonderwijs biedt onderwijs op maat aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. De school is kleinschalig georganiseerd. De leerlingen worden door middel van individuele ontwikkelingsplannen – waarbinnen in belangrijke mate uitvoering wordt gegeven aan praktische scholing en stages – voorbereid op een passende werkplek en/of een vervolgopleiding.

Het Jacob-Roelandslyceum (ca. 1.300 leerlingen)
Het Jacob-Roelandslyceum is een streekschool met een sterk imago. Ondanks de goede naam van de school is ook op ‘het JRL’ sprake van een daling van het aantal leerlingen als gevolg van de demografische ontwikkelingen. De school biedt een recent vernieuwd aanbod gymnasium, atheneum en havo aan. Op de school werken circa 130 medewerkers. Naast het reguliere aanbod kent de school een breed aantal profileringen, waaronder technasium, cultuur, Engels plus en sport & lifestyle. Alle leerlingen werken met een laptop. In haar onderwijsvisie beschrijft het Jacob-Roelandslyceum dat het pedagogisch klimaat en de onderwijsleersituatie zo op elkaar zijn afgestemd en ingericht, dat leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. In de vernieuwde onderwijskundige koers stimuleert het Jacob-Roelandslyceum het leren van leerlingen door aan de ene kant het onderwijs steeds beter op maat vorm te geven en aan de andere kant voldoende veiligheid te bieden in een op ontwikkelings- en motivatiegericht pedagogisch klimaat. Het draagvlak voor deze onderwijsvisie dient nog versterkt te worden

Plaats in de organisatie

Binnen de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) is de raad van bestuur het bevoegde gezag. De rector is als integraal leidinggevende eindverantwoordelijk voor de realisatie van de primaire onderwijstaken en bijbehorende organisatorische en beheersprocessen van Scholengroep Boxtel. De rector treedt op als voorzitter van de kerndirectie en geeft leiding aan de locatieverantwoordelijke directeuren onderwijs. De directeuren onderwijs vormen samen met de rector de kerndirectie van Scholengroep Boxtel. Zij dragen ten aanzien van het primaire proces de dagelijkse verantwoordelijkheid en geven leiding aan de team-/afdelingsleiders. De inhoudelijke vormgeving van het onderwijs binnen de locaties ligt op het snijvlak van de rector én de beide directeuren onderwijs en wordt afgestemd binnen de schoolleiding van iedere school. De rector is hierin eindverantwoordelijke voor de strategische onderwijsagenda en het beleidsvormend proces van de scholengroep. De directeuren onderwijs leggen hierbinnen verantwoording af aan de rector voor de beleidskeuzes en de implementatie van het onderwijsbeleid van de locatie.

Als klankbord voor de rector heeft de school een raad van advies die bestaat uit zes personen uit een (lokaal) netwerk dat relevant is voor de school.

Functie-eisen rector

  • U hebt een academisch werk- en denkniveau en een hierbij aansluitende brede onderwijskundige en culturele interesse.
  • U beschikt over aantoonbare kennis en vaardigheid in het formuleren, realiseren en borgen van een onderwijskundige visie.
  • U intensiveert het praktijkgerichte onderzoek naar de effecten van deze onderwijsvisie onder andere via de Academische Opleidings Scholen.
  • U beschikt over ruime leidinggevende en veranderkundige ervaring in een onderwijsorganisatie.
  • U bent in staat te schakelen en verbinding te leggen tussen inhoudelijke ontwikkeling en de bedrijfsmatige c.q. financiële processen van een onderwijsorganisatie. 
  • U beschikt over kennis van de breedte van het onderwijsaanbod, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium.
  • U hebt ervaring met (systemen voor) kwaliteitszorg binnen het onderwijs.
  • U bent zichtbaar en samenwerkingsgericht aanwezig in de verschillende segmenten van de lokale samenleving en de regio.
  • U bent binnen OMO bereid en in staat schooloverstijgend te denken en te handelen, conform de koers van de vereniging.
  • U draagt de kernwaarden uit van de vereniging die gebaseerd zijn op het sociaal katholiek denken.


Solliciteren en meer informatie

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van mevrouw drs. Jos Engel van Wesselo & Partners. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl, hier vindt u ook de volledige profielschets. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.omo.nl en www.osboxtel.nl.