24 april 2020

De leden van de VO-raad kunnen terecht bij onze Helpdesk voor hun vragen over schoolexamens die van bestuurlijke en strategische aard zijn. We zetten de meest gestelde vragen en de antwoorden op een rij.

Slaag-zakregeling, tijdpad en rv-toetsen

Is de slaag-zakregeling al bekend?

Ja. Het ministerie heeft op woensdag 8 april een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een servicedocument over de slaag-zakregeling voor de kandidaten die dit schooljaar eindexamen afleggen. Op 15 mei 2020 is het Besluit Eindexamens voortgezet onderwijs 2020 in Staatcourant nr 27075 gepubliceerd, tezamen met de aanvulling op servicedocument.

Wanneer moeten de schoolexamens zijn afgerond? 

De schoolexamens moeten uiterlijk op donderdag 4 juni conform het pta, inclusief de herkansingen (op schoolniveau), afgerond zijn. Donderdag 4 juni wordt een centraal afsluitingsmoment voor de kandidaten. Scholen kunnen daarna nog binnen een vastgestelde periode kandidaten de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van resultaatverbeteringstoetsen die de school baseert op het bestaande pta.

Is er al meer duidelijk over maatregelen rondom maatwerktrajecten (gespreid CE bijvoorbeeld) en uitzonderingen? 

Ja. Zie hiervoor het Besluit Eindexamens voortgezet onderwijs 2020, het servicedocument en de aanvulling op het servicedocument.

Hoe moeten wij nu de totaalcijfers van het schoolexamen afronden?

Het SE-resultaat wordt per vak eerst afgerond op één decimaal. Deze afrondingswerkwijze op één decimaal wijkt voor vakken die normaal alleen met een SE worden afgerond af van de reguliere situatie. Dit gebeurt omdat ook voor deze vakken een RV-toets kan worden ingezet. Hiervoor is het nodig dat er een SE-resultaat op één decimaal beschikbaar is. Indien de tweede decimaal een 4 of lager is, blijft de eerste decimaal staan en vervalt de tweede decimaal. Indien de tweede decimaal een 5 of hoger is, wordt de eerste decimaal met 1 verhoogd en vervalt de tweede decimaal. Dit getal met één decimaal wordt vermeld op de cijferlijst in de kolom ‘schoolexamen’. Zie ook het stappenplan in aanvulling op servicedocument.

Mag je de eindtermen uit het CE terug laten komen in de rv-toetsen?

Dit kan, maar alleen als deze stof al opgenomen was of opgenomen wordt in het PTA. De rv-toets bevat de stof van het PTA. Wanneer er bijvoorbeeld geen leesvaardigheid is getoetst binnen het PTA, dan kan dat ook niet in de rv-toets terugkomen.

Komt er een landelijke uitslagdag?

Ja, donderdag 4 juni is de uiterlijke datum dat leerlingen de uitslag te horen krijgen en krijgt daarmee een feestelijk karakter. 

Aanpassen pta

Het ministerie geeft aan: 'De verplichte eindtermen moeten wel afgedekt zijn'. Wat betekent dit precies?

De eindtermen die normaal gesproken in het centraal examen worden getoetst hoeven, nu het centraal examen komt te vervallen, niet aan het pta te worden toegevoegd. De eindexamenleerlingen ronden conform het pta de schoolexamens af. In het pta dienen minimaal de verplichte eindtermen van het schoolexamen (de eindtermen die in de examenprogramma’s voor de verschillende vakken zijn voorgeschreven voor het schoolexamen) te zijn opgenomen. Het pta kan waar nodig door scholen aangepast worden zolang aan deze voorwaarde wordt voldaan. Zie hiervoor de Handreiking Aanpassing PTA en examenreglement i.v.m. afronding schoolexamen 2020.

Mag de herkansingsregeling van de school worden aangepast? 

Het kan voorkomen dat zowel individuele leerlingen als groepen leerlingen op een school geconfronteerd worden met een eindcijfer voor het schoolexamen waar nauwelijks reparatiemogelijkheden meer voor zijn, deels door het vervallen van het centraal examen, deels door de door de school gemaakte aanpassingen in het schoolexamen. Het kan dan van belang zijn om een aanpassing te doen in de herkansingsregeling van de school. Dit is mogelijk. Daarbij gelden de volgende principes:

  • Het is aan de school, i.c. het bestuur om met instemming van de mr tot aanpassing van het examenreglement te komen;
  • Aanpassing van de herkansingsregeling baseert de school op de noodzaak om de mogelijke nadelige effecten voor leerlingen van de aanpassingen in het pta en het vervallen van het centraal examen te ondervangen;
  • Aanpassing van de herkansingsregeling kan, indien noodzakelijk, betrekking hebben op het gehele schooljaar;
  • Directeur en examensecretaris zorgen ervoor dat leerlingen en ouders worden geïnformeerd; 
  • Bestuur spreekt met de (g)mr af op welke wijze invulling wordt gegeven aan het instemmingsrecht van de (g)mr; 
  • Bestuur meldt (onderbouwd) zo spoedig mogelijk de aanpassingen in het examenreglement in dat vak aan de inspectie en plaatst het aangepaste examenreglement in het internetschooldossier (ISD). De melding aan de inspectie kan gedaan worden door een mail te sturen naar examenloket@duo.nl.
     

Zie voor meer informatie over aanpassing van de herkansingsregeling van de school de geactualiseerde Handreiking Aanpassing PTA en examenreglement i.v.m. afronding schoolexamen 2020

Kan een schriftelijke toets vervangen worden door een praktische thuisopdracht?

Ja, let wel op dat bij aanpassingen van het pta de mr moet instemmen en er een melding naar de inspectie moet. Zie ook de Handreiking Aanpassing PTA en examenreglement i.v.m. afronding schoolexamen 2020 en de Handreiking Aanpassen PTA en examenreglement voorexamenjaren.

Nu de scholensluiting langer duurt lopen wij als school ook tegen problemen aan met het pta cohort 2019-2021 (huidige klassen mavo 3, havo 4 en vwo 5). Wat zijn de regelingen betreffende de voorexamenjaren? 

Op veel scholen staan er voor leerlingen in de voorexamenjaren gedurende de sluitingsperiode schoolexamentoetsen gepland. Het organiseren van schoolexamentoetsen heeft in deze periode een ander karakter dan in voorgaande jaren. Immers, de scholen zijn gesloten voor alle leerlingen buiten de eindexamenklassen om. Het betekent dat scholen genoodzaakt zijn om kritisch naar het huidige en komende pta van de voorexamenjaren te kijken en er zullen zo nodig schoolexamentoetsen moeten worden verplaatst, geschrapt of aangepast worden op vorm en/of inhoud. Voor het aanpassen van het pta is het van belang dit met instemming van de mr te doen en met een melding richting de inspectie. Zie ook Handreiking Aanpassen PTA en examenreglement voorexamenjaren.

Wat is het advies van de VO-raad rondom het wel of niet fysiek afnemen van schoolexamens voor de eindexamenklassen?

Vanuit de VO-raad adviseren wij, indien mogelijk, geen fysieke schoolexamens af te nemen. Echter, het is wel mogelijk wanneer de school dit noodzakelijk acht. Scholen hebben de mogelijkheid tot het fysiek afnemen van de schoolexamens mits zij de richtlijnen van het RIVM hanteren. Daaronder valt dat leerlingen en ouders met klachten thuisblijven, er minimaal 1,5 meter afstand is en er rekening wordt gehouden met de hygiëne en samenscholing voor en na de schoolexamentoets.

Niet-examenklassen

Hoe gaan we om met de overgang van leerlingen uit niet-examenjaren?

In deze huidige omstandigheden hebben alle scholen hun onderwijsprogramma’s, de onderwijstijd en het toetsrooster moeten aanpassen. Dit zal consequenties hebben voor de wijze waarop aan het eind van het schooljaar overgangsbesluiten genomen gaan worden. De VO-raad heeft een handreiking opgesteld hoe een school kan omgaan met het bevorderingsbeleid en het nemen van voortgangsbeslissingen in dit schooljaar.