07 juli 2020

In mei heeft het ministerie van OCW de 'Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020' gepubliceerd. Schoolbesturen in het vo kunnen subsidie aanvragen om de komende jaren samen te werken aan een blijvend bereikbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod in tijden van krimp.

De subsidie bestaat uit twee onderdelen:

 • Fase 1: subsidie voor de planvorming. Hiervoor is maximaal 2,3 miljoen euro beschikbaar en de aanvraag was in te dienen tot en met 22 juni 2020.
 • Fase 2: subsidie voor het uitvoeren van een regionaal plan leerlingendaling. Hiervoor is maximaal 22,7 miljoen euro beschikbaar en de aanvraag is in te dienen van 15 december 2020 tot en met 31 januari 2021. 
   

Voorbereiding aanvraag fase 2: regionaal plan leerlingendaling

Schoolbesturen in het vo gaan de komende maanden aan de slag met het opstellen van een regionaal plan leerlingendaling. Dit plan (uitvoering in 2021-2025), moet gericht zijn op het tot stand brengen van een transitie naar een levensvatbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod dat de leerlingendaling in de regio kan opvangen. Dit plan, dat ook als subsidieaanvraag dient, bestaat uit vier verplichte onderdelen:

 • Regiovisie
 • Activiteitenplan
 • Meerjarenbegroting
 • Samenwerkingsovereenkomst
   

Ook schoolbesturen die geen aanvraag hebben gedaan voor fase 1 kunnen in aanmerking komen voor fase 2. Heeft u geen aanvraag ingediend voor fase 1 of ontvangt u geen subsidie voor planvorming? Neem contact op met het project Regionale Samenwerking om te bespreken of het projectteam iets voor uw regio kan betekenen.

Tool aanvraagcheck fase 2

Naast de inhoud van het regionaal plan leerlingendaling, welke wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie, zijn er ook objectieve criteria waaraan een aanvraag voor fase 2 moet voldoen:

 • De regio omvat een aaneengesloten gebied bestaande uit het grondgebied van een of meer gemeenten;
 • Op de deelnemende vestigingen van scholen of scholengemeenschappen staat per gemeente tenminste 60% van alle leerlingen ingeschreven die op het grondgebied van die gemeente voortgezet onderwijs volgen;
 • Tenminste 65% van de bevoegde gezagsorganen met een of meer vestigingen van scholen of scholengemeenschappen binnen die gemeente is bij de samenwerking betrokken; 
 • In de regio is sprake van (een verwachte) leerlingendaling in het voortgezet onderwijs van minimaal 10% in vijf jaar, waarbij het jaar van aanvraag onderdeel is van deze vijf jaar.


Na de zomervakantie treft u op onze website een tool waarmee u snel kunt zien of uw beoogde regio voldoet aan de aanvraagcriteria voor fase 2.

Ondersteuning van project Regionale Samenwerking

Het project kan op diverse manieren ondersteuning bieden bij de voorbereiding voor fase 2.

 • Handreikingen en publicaties: op de website vindt u informatie over maatregelen bij leerlingendaling. Dit gaat enerzijds over verschillende samenwerkingsmogelijkheden; van gezamenlijke huisvesting en de 50%-regeling tot fuseren. En anderzijds over het proces om in samenwerking met potentiele partners en de eigen organisatie (leerlingen, medewerkers, GMR en RvT), hiertoe te komen.
 • Cijfermateriaal (op maat): via de website worden leerlingenprognoses en andere data beschikbaar gesteld. Daarnaast is het mogelijk om voor uw regio een beknopte data-analyse op maat aan te vragen. Deze data-analyse kan onderdeel uitmaken van de regionale analyse waarbij de uitgangssituatie in beeld wordt gebracht. Het draagt bij aan het gesprek over de problematiek en urgentie als gevolg van leerlingendaling. Neem contact op met Tammy Lie.
 • In gesprek met een ledenadviseur (collega / oud-bestuurder), of het projectteam. Wilt u klankborden of in contact komen met een adviseur die op hoofdlijnen met u mee kan denken over uw regionale plan en het proces om dit te realiseren? Neem contact op met Tammy Lie.
 • Inspiratiesessies: als er behoefte is organiseren we dit najaar inspiratiesessies voor regio's die aan de slag gaan met hun regionaal plan leerlingendaling. Bent u geinteresseerd in een dergelijke sessie in uw regio? Stuur ons dan een mail. 


Belangrijke informatie


Contact