Voorbereiding fase 2: subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020

07 juli 2020

In mei 2020 heeft het ministerie van OCW de 'Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020' gepubliceerd. Schoolbesturen in het vo kunnen subsidie aanvragen om de komende jaren samen te werken aan een blijvend bereikbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod in tijden van krimp.

De subsidie bestaat uit twee onderdelen:

 • Fase 1: subsidie voor de planvorming. Hiervoor is maximaal 2,3 miljoen euro beschikbaar en de aanvraag was in te dienen tot en met 22 juni 2020.
 • Fase 2: subsidie voor het uitvoeren van een regionaal plan leerlingendaling. Hiervoor is maximaal 22,7 miljoen euro beschikbaar en de aanvraag is in te dienen van 15 februari 2021 tot en met 31 maart 2021.
   

Voorbereiding aanvraag fase 2: regionaal plan leerlingendaling

Schoolbesturen in het vo zijn doende met het opstellen van een regionaal plan leerlingendaling. Dit plan (uitvoering in 2021-2025), moet gericht zijn op het tot stand brengen van een transitie naar een levensvatbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod dat de leerlingendaling in de regio kan opvangen. Dit plan, dat ook als subsidieaanvraag dient, bestaat uit vier verplichte onderdelen:

 • Regiovisie
 • Activiteitenplan
 • Meerjarenbegroting
 • Samenwerkingsovereenkomst


Bekijk hier de formats per onderdeel.

Ook schoolbesturen die geen subsidie hebben ontvangen voor fase 1 kunnen een aanvraag indienen voor fase 2. Heeft u geen aanvraag ingediend voor fase 1 of ontvangt u geen subsidie voor planvorming? Neem contact op met het project Regionale Samenwerking om te bespreken of het projectteam iets voor uw regio kan betekenen.

Presentaties die helpen bij de planvorming

Het projectteam beschikt over een drietal presentaties die behulpzaam kunnen zijn bij de planvorming in het kader van de Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020, fase 2.

 • Informatie over de Subsidieregeling: Deze presentatie van het accountteam leelingendaling van OCW in samenwerking met DUS-I, bevat informatie over de genoemde Subsidieregeling en tips voor de aanvraag van fase 2. Wist u bijvoorbeeld dat u uw aanvraag op volledigheid kunt laten controleren? Bekijk hier de opname.
 • Tips voor het gezamenlijke proces in de regio: Deze presentatie bevat tips voor het vormgeven van het gezamenlijke proces in de regio. Ook is er aandacht voor het gebruik van de handreiking 'Regie op samenwerking' (september 2020). Bekijk hier de opname.
 • Tips voor de inhoudelijke planvorming en nuttige handreikingen: Wenken voor de planvorming richting fase 2 komen aan bod in deze presentatie. Daarnaast worden nuttige handreikingen vanuit het project belicht; deze zijn ook te gebruiken om andere belanghebbenden te informeren over leerlingendaling en regionale samenwerking. Bekijk hier de opname.  


Ondersteuning van project Regionale Samenwerking

Het project kan op diverse manieren ondersteuning bieden bij de voorbereiding voor fase 2.

 • Handreikingen en publicaties: op de website vindt u informatie over maatregelen bij leerlingendaling. Dit gaat enerzijds over verschillende samenwerkingsmogelijkheden; van gezamenlijke huisvesting en de 50%-regeling tot fuseren. En anderzijds over het proces om in samenwerking met potentiele partners en de eigen organisatie (leerlingen, medewerkers, GMR en RvT), hiertoe te komen.
 • Cijfermateriaal (op maat): via de website worden leerlingenprognoses en andere data beschikbaar gesteld. Daarnaast is het mogelijk om voor uw regio een beknopte data-analyse op maat aan te vragen. Deze data-analyse kan onderdeel uitmaken van de regionale analyse waarbij de uitgangssituatie in beeld wordt gebracht. Het draagt bij aan het gesprek over de problematiek en urgentie als gevolg van leerlingendaling. Neem contact op met Tammy Lie.
 • In gesprek met een ledenadviseur (collega / oud-bestuurder), of het projectteam. Wilt u klankborden of in contact komen met een adviseur die op hoofdlijnen met u mee kan denken over uw regionale plan en het proces om dit te realiseren? Neem contact op met Tammy Lie.
 • Checklist interne besluitvorming in het kader van de samenwerkingsovereenkomst: voordat u als partners in de regio een samenwerkingsovereenkomst tekent, moet het interne besluitvormingsproces over het 'aangaan van een duurzame samenwerking' worden doorlopen. Bekijk de checklist om te zorgen dat u niets over het hoofd ziet.  
 • Inspiratie en voorbeelden:
       - Voor inspiratie en voorbeelden over onderwijsvernieuwing als onderdeel van een toekomstbestendig en divers onderwijsaanbod en samenwerking op het gebied van personeel, passend onderwijs en in het beroepsonderwijs, kunt u onze pagina met inspiratie en voorbeelden bekijken.
       - Als er behoefte is organiseren we inspiratiesessies voor regio's. Bent u geinteresseerd in een dergelijke sessie in uw regio? Stuur ons dan een mail. 


Tool aanvraagcheck fase 2

Naast de inhoud van het regionaal plan leerlingendaling, dat wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie, zijn er ook objectieve criteria waaraan een aanvraag voor fase 2 moet voldoen.

 •  De regio omvat een aaneengesloten gebied bestaande uit het grondgebied van een of meer gemeenten;
 •  Per gemeente staat tenminste 60% van alle leerlingen, die op het grondgebied van die gemeente vo-onderwijs volgen, ingeschreven op de deelnemende vestigingen van scholen of scholengemeenschappen;
 •  Per gemeente is tenminste 65% van de bevoegde gezagsorganen met een of meer vestigingen van scholen of scholengemeenschappen binnen die gemeente bij de samenwerking betrokken;
 •  In de regio is sprake van een (verwachte) leerlingendaling in het voortgezet onderwijs van minimaal 10% in vijf jaar, waarbij het jaar van aanvang onderdeel is van deze vijf jaar;
 • Er is een gemiddelde leerlingendaling van 10% op de deelnemende vestigingen over een periode van vijf jaar tussen 2015 en 2025, of;
 •  Er is een gemiddelde krimp van 10% van de basisgeneraties in de gemeenten die samen de regio vormen, dat is afgemeten aan het verschil in het aantal x-jarigen en het aantal x-5-jarigen, waarbij x mag lopen van 12 tot en met 17 jaar. 


Raadpleeg de tool waarmee u snel kunt zien of uw beoogde regio voldoet aan de aanvraagcriteria van fase 2. Hier treft u de bijbehorende invul- en leesinstructie.

Belangrijke informatie