In verband met de kabinetsmaatregelen tegen het coronavirus, kan deze bijeenkomst helaas niet doorgaan. Mocht er een alternatieve datum komen, dan wordt u hierover geinformeerd.

Over het congres

Dit congres is dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Jeugdprofessionals, beleidsmedewerkers, wetenschappers en schoolleiders en -bestuurders kunnen hier kennis en ervaringen uitwisselen, om de ondersteuning aan jeugd en ouders verder te verbeteren.  Traditiegetrouw zijn er drie thema’s in het programma. Daarnaast is er steeds een wisselend thema; dit jaar is dit ‘gelijke kansen’.

1. Wat werkt voor wie en waarom

Met meer kennis kan de hulp en ondersteuning aan kinderen en gezinnen effectiever worden. Kennis over welke aanpak voor welke doelgroep het beste werkt en waarom, is belangrijk. En hoe kan je dat het beste onderzoeken? Drie kennisbronnen zijn daarbij relevant: ervaringskennis van cliënten, praktijkkennis van professionals en kennis uit wetenschappelijk onderzoek. Ook spelen anderen factoren een steeds belangrijkere rol, zoals kosteneffectiviteit, alliantie en werkzame elementen.

2. De kracht van preventie in het sociale domein

Voor gemeenten is het van toenemend belang hun preventief jeugdbeleid goed in te richten. Het vergroot de kans op een gezonde, veilige en kansrijke sociale omgeving voor jeugd en gezinnen. Het verkleint de kans dat alledaagse opgroei- en opvoedproblemen escaleren tot ernstige problemen. Kennis over effectieve preventie en het opnemen van die ‘evidence’ in nieuwe of herziene richtlijnen voor de JGZ is daarbij van belang.

3. Verbinding onderwijs-jeugdhulp

De verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp kan veel opleveren voor kinderen en gezinnen. De school is een plek waar problemen bij het opgroeien, in de ontwikkeling of bij belemmeringen in de thuissituatie worden gesignaleerd. Leraren bieden zelf vaak al veel ondersteuning, zowel bij het leren als bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Soms moet de school in samenspraak met leerling en ouders snel jeugdhulp in kunnen schakelen. Leraren en jeugdhulpprofessionals hebben elkaar nodig. Wat weten we over de kwaliteit, de organisatie en de do’s en don’ts van een optimale samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp?

4. Gelijke kansen

In een inclusieve samenleving kan iedereen op een gelijkwaardige manier deelnemen aan de maatschappij, ongeacht culturele achtergrond, religie, geslacht, leeftijd, sociaal-economische status of beperkingen. In de praktijk blijkt hier nog niet altijd sprake van. De grote diversiteit aan achtergronden en kenmerken van kinderen en jongeren gaat nog te vaak samen met ongelijkheid in uitgangsposities, kansen en effectiviteit van preventie en interventies. Wat is er nodig om alle jeugdigen gelijke kansen te bieden? Dat wordt in dit thema uitgediept.

Wilt u een indruk krijgen van wat Jeugd in Onderzoek u te bieden heeft? Bekijk dan het verslag van 2019.

Jeugd in Onderzoek wordt georganiseerd door het Nederlands Jeugdinstituut, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, ationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, TNO, ZonMw, Landelijk Kenniscentrum LVB en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Locatie

Hotel Casa Amsterdam (vlakbij het Amstelstation)

Kosten

140 euro