Op 10 september 2021 gaat de tweede tranche van het intersectorale intervisietraject voor zorg- en onderwijsbestuurders van start. Dit intervisietraject is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de NVZD en de VO-academie. Zowel de NVZD als de VO-academie houden zich bezig met (verdere) professionalisering van bestuurders ten behoeve van een versterking van de bestuurskracht. Tevens is in beide organisaties intervisie een veel ingezet middel voor collegiaal leren.

Waarom deelnemen?  

Door intersectoraal te leren kunt u als bestuurder werken aan een verbreed referentiekader. Nieuwe inzichten en ideeën kunnen een bijdrage leveren aan uw verdere professionele ontwikkeling en bestuurskracht. In dit traject worden de intervisiebijeenkomsten geleid door Monique Bellersen, een ervaren intervisiebegeleider in zowel de zorg- als onderwijssector. De meerwaarde van goed geleide intervisie is de mate van diepgang. Waar collegiale consultaties vaak niet verder komen dan het vraagstuk zelf, biedt intervisie de gelegenheid om te kijken hoe het handelen en de waarden en normen van de vraagsteller doorwerken in de situatie.

“Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij professionals een beroep doen op hun collega’s of vakgenoten om inzicht te krijgen in werk gerelateerde vraagstukken. In een vaste groep deelnemers wordt met een methode als leidraad en via het stellen van vragen een vraagstuk van een van de deelnemers ontvouwd.” 
Monique Bellersen, intervisiebegeleider in de pilot

Expertisegebieden en professionaliseringsthema’s

Bij de NVZD is intervisie een onderdeel van het accreditatietraject en hoewel er in het voortgezet onderwijs (nog) geen sprake is van een accreditatiestelsel voor bestuurders, heeft deze groep wel een collectieve afspraak gemaakt over professionaliseringsthema’s. De professionaliseringsthema’s voor bestuurders uit het funderend onderwijs zijn geïnspireerd op de expertisegebieden van zorgbestuurders, en kennen daarom veel overeenkomsten. Denk daarbij aan bestuurlijke thema’s zoals leiderschap, visieontwikkeling, maatschappelijke opdracht en het samenspel met toezichthouders. De expertisegebieden en professionaliseringsthema’s kunnen tijdens de intervisiebijeenkomsten gebruikt worden als kapstok.

Wat houdt deelname in?

  • U neemt deel aan 1 kennismakingsbijeenkomst en 6 intervisiebijeenkomsten (nader te plannen) in de regio Utrecht; 
  • De intervisiegroep bestaat uit minimaal 5, maximaal 7 deelnemers;  
  • Deelnemers aan de intervisiegroep zijn allen bestuurder; 
  • Deelname kost €750,- (exclusief btw) per persoon voor het gehele traject.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan dit intersectorale intervisietraject? Meld u dan aan via dit inschrijfformulier. Bij voldoende animo gaat het intersectorale intervisietraject in september 2021 van start. De data voor de intervisiebijeenkomsten zullen in gezamenlijkheid met de deelnemende bestuurders worden vastgesteld.

Direct aanmelden