Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert tijdens de Landelijke Actieweek Thuiszitters op 6 juni in Utrecht de kennisdelingsbijeenkomst voor professionals uit onderwijs en jeugd. Tijdens de bijeenkomst staan twee complexe onderwerpen centraal. Dit zijn het combineren van onderwijs en jeugdhulp/-zorg middelen en de uitkomsten van het onderzoek naar de landelijke stand van zaken ten aanzien van het thuiszitterspact.

Combinatie onderwijs en jeugdhulp/-zorg middelen

Het eerste onderwerp gaat over de combinatie van onderwijs en jeugdhulp/ -zorg middelen. In het recente advies van René Peeters ‘Mét andere ogen’ is het advies om zowel op beleidsniveau als aan de middelenkant de budgetten uit onderwijs en jeugd meer poreuze randen te laten hebben. Tijdens deze bijeenkomst krijgen een aantal voorbeelden een podium  die dit in de praktijk brengen.

Uitkomsten onderzoek thuiszitters

In het tweede deel van het programma draait het om de uitkomsten van het onderzoek naar de landelijke stand van zaken ten aanzien van thuiszitters. Voor dit onderzoek is het landelijke thuiszitterspact als uitgangspunt genomen, met daarin als centrale vraag: waarom komt aanbod vanuit onderwijs en/ of zorg wel of niet tot stand binnen een periode van drie maanden?

Voor dit onderzoek zijn samenwerkingsverbanden, leerplicht, jeugdgezondheidsdiensten, gemeenten en ouders bevraagd via een combinatie van landelijke enquêtes en verdiepende groepsinterviews. Het onderzoek geeft zicht op de lokale aanpak, stimulerende factoren, knelpunten en uitdagingen. Nadat de onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd vinden er groepsgesprekken plaats waarin wordt gereflecteerd op de uitkomsten van het onderzoek en worden de mogelijke acties op een rij gezet om de thuiszittersaanpak te versterken.

Locatie en programma

De bijeenkomst vindt plaats op 6 juni 2019 in de regio Utrecht (precieze locatie volgt) en begint om 13.00 uur.

12.30 uur - Inloop
13.00 uur - Welkom en toelichting programma
13.10 uur - Voorbeelden combinatie onderwijs – jeugd(hulp/ zorg) budgetten
14.10 uur - Pauze
14.25 uur - Presentatie uitkomsten onderzoek thuiszitters (incl. ruimte voor vragen)
15.15 uur - Gespreksgroepen reflectie uitkomsten onderzoek
16.00 uur - Terugkoppeling gespreksgroepen
16.15 uur - Afsluiting en netwerkborrel

Aanmelden en kosten
U kunt zich online aanmelden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.