Tijdens deze netwerkbijeenkomst ontvang je informatie uit lopende projecten van het Steunpunt Passend Onderwijs én hoor je meer over actuele ontwikkelingen, onder meer in wet- en regelgeving en de toepassing hiervan binnen samenwerkingsverbanden en scholen. Ook is er volop ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen.

Tijdens de bijeenkomst komen in elk geval de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de toepassing van de ‘Kijkdoos verrekening groei (v)so’ (voor de laatste maal in de periode augustus - december 2022);
  • het uitwisselen van ervaringen en aandachtspunten in het voor de eerste maal werken met de teldatum 1 februari;
  • de handreiking 'Meer dan gemiddelde groei in scholen voor gespecialiseerd onderwijs’, die vanaf 2023 kan worden toegepast;
  • nieuwste versie stroomschema tlv’s sbo en (v)so;
  • de stand van zaken ten aanzien van Maatregel M23 (afbouw vermogens swv). 


Daarnaast is er een groot thematisch agendapunt over het ‘doelmatig besteden van middelen die het swv aan de scholen verstrekt’. Enkele samenwerkingsverbanden presenteren een best practices en de Inspectie van het Onderwijs presenteert relevante informatie uit de Staat van het Onderwijs en haalt informatie op bij de deelnemers om het lopende stelselonderzoek naar doelmatigheid te verrijken. Aan de orde komen vragen als: Wat zijn criteria voor doelmatige besteding en waar toets je dat aan en hoe volg je dat? En: Hoe voer je het goede gesprek daarover?

Praktische informatie

  • Datum en tijd: maandag 12 september 2022, van 9.30 – 15.30 uur
  • Locatie: Centraal in Nederland (Utrecht/Amersfoort)
  • Voor wie: leidinggevenden swv’s, schoolbestuurders met kwaliteitszorg en bedrijfsvoering passend onderwijs in hun portefeuille, stafmedewerkers swv’s, stafmedewerkers schoolbesturen, medewerkers bedrijven die actief zijn voor swv’s
  • Kosten: geen
Direct aanmelden