Op 20 januari organiseert het vo-ho netwerk OnderwijsPartners Regio Amsterdam (OPeRA) een online netwerkbijeenkomst met als thema ‘Leerling- en studentenwelzijn’. Wat zien we op dit vlak gebeuren ten tijde van de coronapandemie en hoe kunnen we leerlingen en studenten ondersteunen? Er is ruime gelegenheid om hierover uit te wisselen met andere deelnemers en de sprekers.

Datum en tijden

Donderdag 20 januari 2022, van 15:00 tot 17:00 uur

Locatie

Online

Programma

Veerkrachtontwikkeling bij jongeren
Gastspreker Femke Kaulingfreks gaat in op de vraag hoe we jongeren kunnen ondersteunen in het vormen van een veerkrachtige identiteit. Ze presenteert een sociaal-ecologisch perspectief op veerkracht, dat duidelijk maakt hoe belangrijk positieve, bekrachtigende relaties in de sociale omgeving zijn voor jongeren om om te kunnen gaan met uitdagingen. Oog voor mogelijkheden om de veerkracht van jongeren te stimuleren is met name belangrijk tijdens transitiefasen in hun leven, waarin ze grote sprongen maken in hun identiteitsvorming, bijvoorbeeld in de overgang van het voortgezet naar het hoger onderwijs. Femke geeft voorbeelden uit haar nieuwe boek ‘Speelruimte voor Identiteit’.

Femke Kaulingfreks is sinds maart 2018 lector Jeugd en Samenleving bij het domein Gezondheid, Sport en Welzijn van Hogeschool Inholland. Zij maakt onderdeel uit van het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn. In haar praktijkgerichte onderzoek houdt zij zich bezig met complexe en actuele maatschappelijke vraagstukken rondom opgroeien en opvoeden. Daarbij staat empowerment van jongeren in een kwetsbare positie centraal. Haar focus ligt op jeugdempowerment in de wijk, veerkrachtig opgroeien en veranderend vakmanschap van jeugdprofessionals.

Welzijn en mogelijke interventies
Rutger Kappe spreekt daarnaast over het welzijn van de studenten op dit moment. Welke signalen geven studenten in de coronapandemie, en wat kan je als instelling/school daarmee doen? Hij gaat hierbij mede in op monitorresultaten van eerstejaars Inholland-studenten en verschillen met ouderejaars vanuit de vraag of er specifieke welzijnsissues spelen tussen jaargroepen. Hij zal op een interactieve wijze de resultaten delen, deelnemers uitnodigen om de resultaten te vertalen naar hun leerling-/studentenpopulatie en hen uitnodigen de interventies die zij op het gebied van leerling- en studentenwelzijn ondernemen onderling te delen.

Rutger Kappe werkt sinds 2015 als Lector Studiesucces op Hogeschool Inholland. Met zijn onderzoeksteam werkt hij aan hogeschoolbrede vraagstukken omtrent studie-/studentsucces, studentenwelzijn en student engagement. Daarnaast werkt het lectoraat samen met overheden, kennisinstellingen en netwerkorganen die zich bezighouden met deze thema's.

Voor wie

Bestuurders, leidinggevenden (rectoren en schooldirecteuren vo en bestuurders, opleidings- en onderwijsdirecteuren ho), decanen, beleidsmedewerkers, studieadviseurs, teamleiders, coördinatoren en andere sleutelfiguren op het gebied van aansluiting.

Aanmelden 

Direct aanmelden