Het ministerie van OCW werkt in samenwerking met de VO-raad, vakorganisaties en lerarenopleidingen aan een verkenning hoe de regelgeving rond bevoegdheden en lerarenopleidingen ingericht zou moeten worden, ten einde beter aan te sluiten bij de onderwijspraktijk. Hier is al een aantal brainstormbijeenkomsten voor georganiseerd; deze bijeenkomst van 26 juni is een vervolgsessie. Hierin gaan leraren, schoolleiders en lerarenopleiders concreet ontwerpen hoe bevoegdheden voor verschillende avo-vakken en schoolsoorten eruit zouden moeten zien.

Dit gebeurt op basis van onder meer de huidige bekwaamheidseisen, de behoefte van de doelgroep, de vakinhoudelijke eisen (kerndoelen en eindtermen), de doorlopende leerlijnen en andere contexten waarmee leraren te maken hebben.

De betrokken partijen zouden heel graag uw expertise en ervaring als schoolleider, lerarenopleider of leraar benutten om tot een toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel te komen.

Datum en tijd

Woensdagmiddag 26 juni, van 13.00 tot 18.00 uur

Locatie

Vergadercentrum de Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, Amersfoort

Aanmelden

Wilt u deelnemen? Meld u dan aan via VO_Bevoegdheden @minocw.nl, onder vermelding van uw naam, school en/of hoger onderwijsinstelling en functie. U ontvangt dan een bevestiging en verdere informatie. Een reiskostenvergoeding is beschikbaar.

Tot slot: voor een goede sessie is het belangrijk dat de verschillende onderwijstypen, de boven- en onderbouw zijn vertegenwoordigd. Verspreid u de uitnodiging daarom gerust onder uw collega’s.