Het Steunpunt Passend Onderwijs start met ontwikkelgroep voor samenwerkingsverbanden die hebben last of gaan last krijgen van een stapeling van recente ontwikkelingen met als resultaat een (sterk) negatief financieel effect.

De komende jaren vinden verschillende ontwikkelingen plaats die grote consequenties hebben op de financiële positie, bedrijfsvoering en de beleidsmatige ontwikkelingen van en binnen het samenwerkingsverband. Denk bijvoorbeeld aan zaken als krimp, verevening, herverdeling middelen lwoo en vereenvoudiging van de bekostiging in het po en het vo.

Maar ook aan ontwikkelingen die moeilijker te kwantificeren zijn, zoals nieuwkomers, veranderingen in beleid rond residentiële leerlingen en de thuiszittersopgave inclusief de reductie van vrijstellingen. Sommige samenwerkingsverbanden hebben last of gaan last krijgen van een stapeling van deze ontwikkelingen met als resultaat een (sterk) negatief financieel effect.

Hoe te anticiperen?

Dit vraagt om goed zicht op de mogelijke effecten, de risico’s en planvorming binnen het samenwerkingsverband. Hoe kan het samenwerkingsverband participeren op deze ontwikkelingen? En zijn de schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband in staat om in een situatie met verschillende negatieve effecten te zorgen voor kwalitatief hoogwaardig dekkend aanbod?

Ontwikkelgroep: hoe om te gaan met deze ontwikkelingen?

Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert een ontwikkelgroep waarin de bovenstaande problematiek centraal staat. In een kleine setting en onder begeleiding van deskundigen en beleidsadviseurs van de PO-Raad en VO-raad ontvangen de deelnemers in drie bijeenkomsten informatie over de mogelijke stapeling van effecten, gaat men in gesprek over planvorming en is er veel ruimte om op basis van de eigen ontwikkelvragenantwoorden te vinden. Het leren van en met elkaar is de rode draad van deze bijeenkomsten.

• De ontwikkelgroep bestaat uit 15 a 20 personen.
• Tijdens de eerste bijeenkomst staat naast de kennismaking het onderwerp stapeling effecten centraal.
• Deelnemers kunnen vooraf een ontwikkelvraag indienen. De ontwikkelvragen bepalen voor een belangrijk deel de invulling van de bijeenkomsten.
• De procesbegeleiders ondersteunen het gesprek binnen de ontwikkelgroep. Het leren van en met elkaar staat centraal.

Praktische informatie

Tijd: 9.45 – 13.00 uur; inclusief inloop en lunch
Data11 september10 oktober en 14 november. Deelnemers volgen alle drie
de bijeenkomsten en dienen zich voor elke bijeenkomst apart aan te melden.
Locatie: VO-raad, Aidadreef 4, 3561 GE Utrecht. De eerste twee bijeenkomsten in zaal 0.6 en de laatste bijeenkomst in zaal 5.8 (boardroom).
Voor wie: Schoolbestuurders en leidinggevenden van samenwerkingsverbanden (po en vo)
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deze ontwikkelgroep
Aanmelden: Klik op de data en vul het aanmeldingsformulier online in.