De coronacrisis heeft de samenleving op zijn kop gezet en dat geldt zeker ook voor het (voortgezet) onderwijs. Wat hebben we geleerd van deze crisis? Wat willen we behouden? Waar moet het nieuwe kabinet als eerste mee aan de slag? Welk beroep doet de crisis op uw leiderschap in de school? Tijdens deze regiobijeenkomst gaan we hierover in gesprek.

Vanaf half maart 2020 veranderde het onderwijs noodgedwongen van het ene op het andere moment in afstandsonderwijs en later in hybride vormen van fysiek en online onderwijs. Van deze plotselinge transformatie kunnen we leren. De coronacrisis heeft het voortgezet onderwijs een beeld gegeven van een mogelijke toekomst. We hebben een glimp gezien van wat er mogelijk is in het anders organiseren van onderwijs en school, bijvoorbeeld rond leerdoeldenken en een andere omgang met lesroosters en onderwijslogistiek. We leren in snel tempo wat werkt en ook wat niet werkt. De coronacrisis maakt duidelijk dat het noodzakelijk is daarover in de sector, maar ook zeker binnen scholen een bredere dialoog te voeren over wat er mogelijk is in het post-corona-tijdperk. Daarmee is corona niet alleen de aanleiding voor verandering, maar kunnen we leren van de coronaperiode in relatie tot het uitwerken, versterken en (mogelijk) versnellen van beoogde ontwikkelingen in de toekomst van het voortgezet onderwijs.

De plenaire inleiding wordt verzorgd door Hartger Wassink. Hartger Wassink is opgeleid als organisatiepsycholoog, was onderzoeker en is op dit moment zelfstandig adviseur op het gebied van bestuur en toezicht. Hij publiceert regelmatig in onderwijsbladen. Hij gaat tijdens zijn inleiding in op het leidinggeven in tijden van transitie.

Break-out rooms  

We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van een vijftal zichtlijnen/onderwerpen. We vragen u bij uw aanmelding een eerste en tweede voorkeur aan te geven voor een van de volgende gespreksthema’s.

1.     Naar een nieuwe kijk op onderwijskwaliteit
De crisisperiode verrijkt de discussie over onderwijskwaliteit. Afstandsonderwijs en hybride vormen van onderwijs geven bijvoorbeeld aanleiding om op andere manieren te kijken naar onze omgang met onderwijstijd, naar uiteenlopende vormen van differentiëren tussen leerlingen en het op andere manieren organiseren van het onderwijs en de ‘onderwijslogistiek’.

2.     Naar een nieuwe kijk op educatief partnerschap
Ook benadrukt de crisisperiode het belang van intensievere vormen van samenwerking: met ouders, de directe omgeving van de school, gemeente, Jeugdzorg en het regionale bedrijfsleven. Nauwere betrokkenheid van ouders bij het onderwijs biedt bijvoorbeeld kansen om in gesprek te gaan over het educatief partnerschap: het betrekken van leerlingen en ouders bij onderwijs en het samenwerken van school, ouders en omgeving in de opvoeding van en het onderwijs voor kinderen.

3.     Eigenaarschap, verantwoordelijkheid en leiderschap
De coronacrisis biedt een bijzondere gelegenheid om te reflecteren op eigenaarschap, verantwoordelijkheid en (gedeeld) leiderschap. En om daar het gesprek over te voeren. Ongeacht of je leerling, leraar, schoolleider, bestuurder of minister bent.

4.     Verschil mag er zijn?
De coronacrisis heeft bestaande verschillen zichtbaar gemaakt en (uit)vergroot. Dan gaat het om verschillen tussen leerlingen, verschillen in kansen voor leerlingen; verschillen tussen leraren, tussen en binnen scholen, tussen schoolleiders, tussen besturen en tussen bestuurders. In hoeverre en tot op welke hoogte vinden we verschillen acceptabel en in hoeverre kunnen we verschillen binnen de sector (beter) benutten?

5.     Naar wendbare en veerkrachtige schoolorganisaties
Het voortgezet onderwijs geeft tijdens de crisis blijk van een groot verandervermogen. De vraag is nu: hoe kunnen ontwikkeling en innovatie in het onderwijs worden gestimuleerd en vormgegeven als er geen directe externe noodzaak aan ten grondslag ligt? Is daarvoor voldoende bereidheid en veranderkundig vermogen in de sector aanwezig? En hoe maken we wat mogelijk is, haalbaar voor leraren en schoolleiders?

Actuele ontwikkelingen
Paul Rosenmöller gaat in op enkele actuele ontwikkelingen in de sector. Hij wil zich graag laten leiden door enerzijds de actualiteiten en urgente landelijke thema’s en anderzijds de vragen die er in de regio leven.

15.30 uur – 15.35 uur
Welkom

Welkom door het Regiobestuur Noord, nieuwe samenstelling van het regiobestuur en terugkoppeling vanuit de Adviesraad Schoolleiders.

15.35 uur – 15.40 uur
Commissie Damhof

Korte toelichting op de bevindingen van de Commissie Damhof: Wat kan het onderwijs leren van de coronatijd?

15.40 uur - 16.20 uur
Plenaire inleiding door Hartger Wassink

Plenaire inleiding door Hartger Wassink – Leidinggeven aan verandering

16.20 uur - 17.00 uur
Break-out rooms
17.00 uur - 17.25 uur
Actuele ontwikkelingen

Actuele ontwikkelingen door Paul Rosenmöller

17.25 uur
Afsluiting

Afsluiting door Menno den Hollander, voorzitter van het regiobestuur

Inschrijving voor deze bijeenkomst is mogelijk tot en met 6 april 2021 door middel van het aanmeldformulier. Na inschrijving ontvangt u enkele dagen voorafgaand aan de bijeenkomst een bevestiging, met de link om in te kunnen loggen.

Aan deelname van deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Direct aanmelden