Het Steunpunt Passend Onderwijs en het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg organiseren op 29 november een themabijeenkomst over ‘Deskundigheidsbevordering / professionalisering voor samenwerking regulier en speciaal onderwijs’. Heb je zelf goede voorbeelden van professionalisering van/met je team of in samenwerking met opleidingen of wil je hier juist meer over weten? Kom dan naar deze bijeenkomst.

Op veel plaatsen in het land wordt nauw samengewerkt tussen regulier en gespecialiseerd onderwijs om meer maatwerk te kunnen bieden voor kinderen en te werken aan inclusiever onderwijs. Een van de eerste vragen die door scholen dan gesteld wordt is: 'Welke competenties hebben we als team en als onderwijsprofessionals nodig om elk kind in een groep met een grotere diversiteit een passend onderwijsaanbod te kunnen doen?'

Op deze themabijeenkomst kijken we naar drie aspecten van professionalisering voor inclusiever onderwijs, zowel voor primair- als voortgezet onderwijs.

  1. Wat zijn belangrijke aspecten van professionalisering voor inclusiever onderwijs? Denk aan de benodigde attitude / mindset, teamleren, bij elkaar kijken – elkaars expertise kennen – van elkaar leren, functie van een expertisecentrum, schoolontwikkeling, enz.
  2. Welke specifieke methodieken kunnen behulpzaam zijn voor deskundigheidsbevordering ten behoeve van samenwerking regulier-speciaal / inclusiever onderwijs? Denk aan co-teaching, lesson studies, mediërend leren, kijken achter het gedrag, enz.
  3. Hoe kunnen de lerarenopleidingen / PABO’s goed inspelen op de behoeftes van dit nieuwe type leraar? Ofwel: hoe werken zij samen met bestaande praktijkinitiatieven van integratie regulier-speciaal onderwijs? Denk aan Samen Opleiden, Opleiden in de school, enz.


Gestart wordt met een introductie op het onderwerp ‘professionalisering – deskundigheidsbevordering voor inclusiever onderwijs’. Daarna worden de bovengenoemde drie thema’s ingeleid door verschillende mensen uit de praktijk van samenwerkende-, geïntegreerde of inclusieve scholen of bestuurders en samenwerkingsverbanden die hieraan werken. Tot slot praten we door over deze thema’s in drie tot vijf tafelgroepen, waarin vertegenwoordigers van praktijkinitiatieven participeren. We wisselen ervaringen uit en proberen te komen tot aanbevelingen voor wat echt werkt.

Praktische informatie

Datum: Woensdag 29 november 2023
Tijd: 13.00- 16.00 uur
Locatie: Zalencentrum Vredenburg 19, Vredenburg 19, Utrecht

Direct aanmelden