Feiten en cijfers

In het schooljaar 2017-2018 zijn er 1.427 scholen en 338 schoolbesturen in het voortgezet onderwijs in Nederland. Ongeveer 120.000 medewerkers waaronder 97.239 docenten zetten zich in om de individuele talenten van bijna een miljoen leerlingen tot hun recht komen en leerlingen voor te bereiden op hun rol in de samenleving.

Cijfers over de vo-sector

Op scholenopdekaart.nl staan actuele cijfers zoals hierboven en is er meer informatie te vinden over individuele scholen. Voor gegevens over de onderwijsarbeidsmarkt is er de Onderwijsatlas vo van Voion.

Sectorakkoord vo: 5 ambities

Begin 2014 legde de sector met het ministerie van Onderwijs haar ambities voor de komende jaren vast in het sectorakkoord vo. Rode draad hierin is de wens om het onderwijs zo te vernieuwen, dat het leerlingen sterker uitdaagt en motiveert om het beste uit zichzelf te halen en hen beter voorbereidt op de veranderende samenleving en arbeidsmarkt. Hiertoe heeft de sector vijf ambities geformuleerd:

 • De leerling centraal
  Scholen willen meer onderwijs op maat bieden, dat aansluit bij het niveau, de interesses en talenten van individuele leerlingen.
 • Eigentijds onderwijs
  De sector wil een doorbraak in het aanbod en gebruik van ict en digitaal lesmateriaal. Er kan dan meer maatwerk worden geboden, en het onderwijs wordt eigentijdser en sluit meer aan bij de belevingswereld van leerlingen.
 • Brede vorming
  De sector wil een curriculum van de toekomst, waarbij meer aandacht is voor de brede vorming van leerlingen (bijbrengen 21st century skills zoals samenwerken, ondernemerschap en creativiteit).
 • Verbinding onderwijs met omgeving
  De sector wil een sterkere verbinding met de omgeving (bedrijfsleven, vervolgonderwijs etc.).
 • Professionele school als lerende organisatie
  De sector zet in op de professionalisering van schoolleiders, bestuurders en leraren; zij dienen over de juiste kennis en vaardigheden te beschikken om respectievelijk nog beter onderwijs te kunnen organiseren en te kunnen geven. Ook wordt geïnvesteerd in meer tijd en ruimte voor leraren om te werken aan onderwijsontwikkeling en in het versterken van de lerende cultuur op scholen.

 

Scholen zijn de afgelopen jaren – ieder op de eigen manier, passend bij de eigen onderwijsvisie – aan de slag gegaan met het realiseren van deze ambities. Inmiddels zijn flinke vorderingen gemaakt, zo blijkt uit de evaluatie van het sectorakkoord (2017) en de resultaten van de VO2020-scan. De komende periode werkt de sector verder aan het bereiken van de ambities.

VO2020-tour

Rondom de ambities organiseert de VO-raad elk jaar een tour langs de regio's om over de ambities van gedachten te wisselen. Hierbij staat de vraag centraal op welke manier uw school werk maakt van de ambities en wat nodig is om deze (sneller) te verwezenlijken.

Thema van de VO-tour in 2018 was 'nieuw kabinet, nieuwe kansen'. Schoolleiders en bestuurders gingen hierbij in gesprek over de vraag: wat zijn de volgende stappen die we als scholen gaan zetten om de beweging naar eigentijds onderwijs versneld door te zetten, en wat hebben scholen hierbij nodig? De opbrengsten van de tour zijn gedeeld op het VO-congres 2018 'In de versnelling'.

VO2020-scan

De VO2020-scan is voor vo-scholen de monitor om jaarlijks hun voortgang bij te houden op de ambities uit het sectorakkoord vo. De scan kan worden ingevuld via mijn.vensters.nl. Na het invullen ontvangen scholen meerdere rapporten op bestuurs- en schoolniveau die laten zien waar ze staan, ook in vergelijking met andere scholen en het landelijke gemiddelde.

In 2015 vulden veel scholen de VO2020-scan voor het eerst in en in 2016 en 2017 deden velen dit opnieuw. De resultaten van de scan 2016 zijn samengevat in drie video’s over de thema’s ict, maatwerk en de professionele schoolorganisatie. De resultaten van de scan 2015 zijn samengevat in de brochure 'Sectorakkoord vo: scholen in beweging'.