Feiten en cijfers

In het schooljaar 2017-2018 zijn er 1.427 scholen en 338 schoolbesturen in het voortgezet onderwijs in Nederland. Ongeveer 120.000 medewerkers waaronder 97.239 docenten zetten zich in om de individuele talenten van bijna een miljoen leerlingen tot hun recht komen en leerlingen voor te bereiden op hun rol in de samenleving.

Cijfers over de vo-sector

Op scholenopdekaart.nl staan actuele cijfers zoals hierboven en is er meer informatie te vinden over individuele scholen. Voor gegevens over de onderwijsarbeidsmarkt is er de Onderwijsatlas vo van Voion.

Sectorakkoord vo

De vo-sector heeft haar ambities voor de komende jaren vastgelegd in het sectorakkoord vo 2018-2020. Het gaat hierbij om een geactualiseerde versie van het eerdere sectorakkoord 2014-2018. Met dit akkoord blijven de bestaande ambities overeind; er komen geen nieuwe bij. De bestaande afspraken zijn teruggebracht van ruim 60 naar 15.

Hiermee wordt de koers die met het sectorakkoord 2014-2018 is ingezet, de komende jaren met meer kracht en focus voortgezet. Rode draad blijft de wens om het onderwijs zo te vernieuwen, dat het leerlingen sterker uitdaagt en motiveert om het beste uit zichzelf te halen en hen beter voorbereidt op de veranderende samenleving en arbeidsmarkt.

Bekijk ook het 'Infodocument geactualiseerd sectorakkoord vo'. Hierin ziet u in één oogopslag alle ambities en doelstellingen voor de periode 2018-2020.

Evaluatie sectorakkoord 2014-2018

Scholen zijn de afgelopen jaren – ieder op de eigen manier, passend bij de eigen onderwijsvisie – aan de slag gegaan met het realiseren van de ambities. Zij hebben hierbij flinke vorderingen gemaakt, zo blijkt uit de evaluatie van het sectorakkoord (2017) en de resultaten van de VO2020-scan. Met deze VO2020-scan konden vo-scholen  jaarlijks hun voortgang bijhouden op de ambities uit het sectorakkoord vo, ook in vergelijking met andere scholen en het landelijke gemiddelde.