Aanleveren cijfers decentrale selectie wo anders door corona

22 juni 2022

Volgend schooljaar leveren vo-scholen wederom voor leerlingen in 6 vwo geen eindrapportcijfers van 5 vwo aan vervolgopleidingen, maar gemiddelde schoolexamencijfers per vak, gerekend tot en met 12 januari 2023. Dit hebben de Universiteiten van Nederland (UNL) en VO-raad afgesproken, om ook in tijden van corona zoveel mogelijk gelijke kansen te creëren voor alle leerlingen die deelnemen aan de decentrale selectie.

Een aantal wo-bacheloropleidingen weegt in de decentrale selectieprocedures voor toelating cijfers uit voorexamenjaren mee en vroeg in pre-coronatijd in de procedure aan scholieren onder meer om 5 vwo eindrapportcijfers. In de afgelopen schooljaren is het genereren van voldoende, en daarnaast ook voorspellende, cijfers op veel scholen door de coronacrisis echter anders gelopen. UNL, de decanenvereniging BiOND en de VO-raad hebben daarom gezocht naar een oplossing die zoveel mogelijk gelijke kansen zou bieden voor alle leerlingen die deelnemen aan de decentrale selectie in deze uitzonderlijke situatie.  

De UNL heeft, na ruggenspraak met de VO-raad, met de verschillende opleidingen de volgende afspraken gemaakt: 

  • ‘Voor leerlingen die op dit moment in 5V zitten geldt het volgende: Als middelbare schoolcijfers een rol spelen bij de selectieprocedures van numerus fixus-opleidingen of andere selectieve opleidingen, dan wordt in 2023 voor het cijfermatige deel van de selectie niet de 5 vwo eindrapportcijfers als ijkpunt genomen, maar de behaalde cijfers van het schoolexamen (SE) uitgedrukt in één gemiddeld cijfer per vak, op 1 decimaal, stand per 12 januari in het examenjaar (2023).’ 
  • Voor alle andere leerlingen geldt dat de faculteit waar zij zich aanmelden zal aangeven wat zij aan moeten leveren.

 
Gewaarmerkte cijferlijst

Vo-scholen genereren voor deze scholieren een gewaarmerkte cijferlijst met de SE-cijfers. In het kader hieronder vinden scholen een toelichting op hoe het gemiddelde cijfer per vak dit jaar dan precies tot stand komt. De cijferlijst dient uiterlijk op 13 januari 2023 in het bezit te zijn van de scholieren, zodat de aanmeldprocedure voor decentrale selectie dit jaar normaal doorgang kan vinden.

Het genereren van de schoolcijfers die gebruikt worden bij de decentrale selectie/numerus fixus toelating voor studiejaar 2022-2023 laat zich als volgt samenvatten: 

Het gemiddelde SE-cijfer dat gebruikt wordt bij de decentrale selectie numerus fixus-opleidingen 2022-2023 komt tot stand uit alle en uitsluitend die PO’s en kennistoetsen die samen de SE-lijst vormen, per vak, in één decimaal. Het gaat dus om ALLE betreffende cijfers uit vwo-4, 5 en 6, tot en met 12 januari 2023.

Niet elke toets telt mee. Alleen de toetsen die onderdeel zijn van het PTA dus.

In 6 vwo zijn er geen andere dan PTA-toetsen meer. 

De SE-lijst op 12 januari 2023 voor vwo-6 is volgens ons een zuivere: er is alleen in vwo-4 en vwo-5 een verschil tussen het rapport en de SE-lijst. In vwo-6 uitsluitend SE-resultaten.

Bron van de cijfers uit de totaal behaalde resultaten is dus:

  • 4 vwo: incidenteel een SE-kennistoets/SE-praktische opdracht;
  • 5 vwo: SE-kennistoetsen/SE-praktische opdrachten;
  • 6 vwo: uitsluitend SE-kennistoetsen/SE-praktische opdrachten.

 

Voor vragen kan je terecht bij Carolien Hueting, beleidsadviseur VO-raad, via carolienhueting@vo-raad.nl. Decanen kunnen contact opnemen met BiOND via contact@biond.nu.