Aanmelding verlengd voor ontwikkelscholen landelijk curriculum

24 oktober 2017

Ontwikkelscholen die willen meewerken aan de ontwikkeling van het landelijke curriculum kunnen zich tot 17 november 2017 op curriculum.nu aanmelden. Curriculum.nu is daarom op zoek naar schoolteams die zelf aan de slag zijn of gaan met curriculumontwikkeling op school en hun inbreng en feedback vanuit de praktijk willen delen.

Elke ontwikkelschool kiest voor één van de leergebieden en wordt  gekoppeld aan één ontwikkelteam. De school reflecteert vanuit een eigen plan van aanpak en vanuit de eigen praktijk op voorstellen en ontwikkelt uitwerkingen voor de eigen school. Het ontwikkeltraject loopt van februari 2018 tot en met januari 2019. Deelnemende vo-scholen ontvangen een financiële vergoeding van bijna € 30.000.

Meer informatie over de rollen van een ontwikkelschool, de vergoeding en wijze van aanmelden is te vinden op de website curriculum.nu/meedoen.

Vernieuwing landelijk curriculum

Wat moeten onze leerlingen leren om zich te ontwikkelen tot volwassenen die hun steentje bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn én met zelfvertrouwen in het leven staan? Binnen hun school voeren de geselecteerde deelnemers vast het gesprek over deze vraag. Het is inmiddels elf jaar geleden dat we in Nederland deze vraag hebben beantwoord voor het primair en voortgezet onderwijs als geheel. In de tussentijd is het landelijk curriculum op punten wel aangepast, maar vaak weinig in samenhang. Tijd dus om dat nu integraal te doen. Wat willen we behouden, wat moeten we toevoegen en wat laten we los? Wat is de kern van wat leerlingen moeten leren en hoe houden we ruimte voor scholen om zelf het programma in te vullen, aansluitend op hun visie, leerlingen en omgeving?

Curriculum.nu is een initiatief van de Onderwijscoöperatie, PO-Raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. De uitvoering vindt plaats in samenwerking met SLO. De initiatiefnemers willen met deze herziening:

  • Doorlopende leerlijnen versterken: een soepele overgang van de voorschoolse periode naar het primair onderwijs, van primair naar voortgezet onderwijs en daarna naar vervolgonderwijs.
  • Overladenheid in het onderwijsprogramma terugdringen. 
  • Duidelijkheid bieden aan scholen: wat moeten alle leerlingen leren en hoeveel ruimte is er over voor eigen invulling?
  • Samenhang in de onderwijsinhoud bevorderen. 
  • Een betere balans brengen in de doelen van het onderwijs.
     

Aanmelden 

Tot 17 november kunnen scholen zich aanmelden als ontwikkelschool. Begin 2019 worden de uitkomsten gedeeld met de Tweede Kamer voor verdere besluitvorming en om een vervolgproces te bepalen. Het projectbureau Curriculum.nu zorgt gezamenlijk met onder andere vakverenigingen, vervolgonderwijs, lerarenopleidingen en vmbo voor de benodigde voorbereiding. Er is (en wordt) immers al veel ontwikkeld en bedacht rondom verschillende leergebieden. Een adviesgroep van wetenschappers reflecteert op het proces en de uitkomsten.