Aanpassingen in continuiteitsparagraaf jaarverslagen onderwijs

12 november 2015

Met ingang van het verslagjaar 2015 vinden er een aantal aanpassingen plaats aan de continuïteitsparagraaf van jaarverslagen in het onderwijs. Scholen ontvangen daar deze week een brief over.

In het kort gaat het om de volgende aanpassingen:

  • het samenvoegen van de twee bestaande handreikingen
  • het verduidelijken van de peildatum van de kengetallen
  • het nader definiëren van de formatiekengetallen zodanig dat alle sectoren daarmee vooruit kunnen
  • het aanpassen van de gegevens met betrekking tot de vlottende activa en het eigen vermogen
  • het afstemmen van de accountantswerkzaamheden aan het onderwijsaccountantsprotocol

Minister Bussemaker past de regeling jaarverslaggeving onderwijs aan voor 1 januari 2016. De aanpassingen in de continuïteitsparagraaf zijn na gesprekken met brancheorganisaties en andere partijen doorgevoerd zodat deze beter aansluit op de bedrijfsvoering.

Lees de vernieuwde Handreiking Continuïteitsparagraaf