Aantal voortijdig schoolverlaters daalt verder

21 februari 2017

De voortijdige schooluitval in het voortgezet onderwijs en mbo is opnieuw afgenomen. Dat schrijft minister Bussemaker aan de Tweede Kamer bij de nieuwe (voorlopige) cijfers over voortijdig schoolverlaten (vsv).

De minister meldt dat in het schooljaar 2015-2016 22.948 leerlingen voortijdig en zonder startkwalificatie hun opleiding in het voortgezet onderwijs of het mbo hebben verlaten, ruim 1400 (6%) minder dan in het schooljaar ervoor. Het landelijk uitvalpercentage is hiermee gedaald van 1,8% naar 1,7%. De uitval in het vo is al jaren laag, en is nu verder verlaagd van 0,5 naar 0.4% van het aantal leerlingen.

Reden voor een compliment aan de docenten, medewerkers met een regionale Meld- en Coördinatiefunctie, leerplichtambtenaren, loopbaanbegeleiders, verzuimcoördinatoren, wethouders en andere betrokkenen binnen scholen en gemeenten, zo schrijft Bussemaker.

De regering wil doorgaan met het terugdringen van de uitval en houdt vast aan de doelstelling van maximaal 20.000 vsv’ers in 2021.

Update 8 mei: aandacht voor overstap vmbo-mbo

Op 8 mei 2017 stuurde Bussemaker meer gedetailleerde vsv-cijfers over het schooljaar 2015-2016 naar de Tweede Kamer. Hierbij gaat ze ook in op een aantal uitdagingen rondom het verder terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters. Een belangrijk aandachtspunt is bijvoorbeeld de uitval rond de overstap van het vmbo naar het mbo. De toegenomen aandacht hiervoor heeft ertoe geleid dat het aantal uitvallers bij de overstap is gedaald van 8078 in 2014-2015 naar 7717 in 2015-2016. Nog altijd gaat het echter om een fors aantal. In de brief ‘Sterk beroepsonderwijs’ (feb 2017) heeft de minister nieuwe maatregelen aangekondigd om de doorstroom van vmbo naar mbo verder te verbeteren.

infographic voortijdig schoolverlaters schooljaar 2015 2016Bron infographic: ministerie van OCW