Aanvulling op servicedocument schrappen centraal examen voortgezet onderwijs

15 mei 2020

Scholen in het voortgezet onderwijs hebben op 15 mei 2020 nadere informatie ontvangen over de uitwerking van de maatregel om het centraal examen in het schooljaar 2019-2020 niet door te laten gaan.

Het ministerie van OCW heeft een aanvulling op het eerder verschenen servicedocument gepubliceerd met daarin een aanvulling op de uitgangspunten van de slaag-zakregeling. Het bevat een specifieke uitwerking op deelonderwerpen (met name op de RV-toets) en meer technische aspecten. De formele slaag-zakregeling, vastgelegd in het Besluit eindexamens voortgezet onderwijs 2020, wordt tegelijkertijd gepubliceerd.

Voor vso-leerlingen en andere kandidaten die opgaan voor een diploma via de staatsexamencommissie is in afwachting van het Besluit staatsexamens nadere informatie van het ministerie beschikbaar.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn onvoorspelbaar en de informatie over de examens is daarom aan verandering onderhevig. Dit servicedocument is gebaseerd op de huidige stand van zaken en zal worden aangevuld zodra er nieuwe informatie beschikbaar is. Daarnaast vindt u informatie op Rijksoverheid.nl/examens. Bij aanvullende vragen kunt u contact opnemen met het Examenloket.

Naast vragen en onduidelijkheden over de examens zijn er ook vragen over andere zaken gerelateerd aan het onderwijs, zoals het vormgeven van onderwijs op afstand. Op korte termijn volgt hierover meer informatie. Gezien de uitzonderlijke examenperiode zal door de inspectie een passend monitoringssysteem worden vormgegeven.