Actieplan Gelijke Kansen: subsidieregeling vrijroosteren leraren opnieuw opengesteld

26 juni 2019

Schoolbesturen kunnen in een nieuwe ronde weer subsidie aanvragen voor het vrijroosteren van leraren, om hen in te kunnen zetten voor coachingsactiviteiten en intensieve begeleiding van leerlingen met achterstanden. In totaal is subsidie beschikbaar voor 10 po- en 10 vo-scholen met veel achterstandsleerlingen. De subsidie kan worden aangevraagd tot 15 september a.s.

De subsidie is een van de maatregelen uit het Actieplan Gelijke Kansen (2017-2020).

Subsidie aanvragen

Als schoolbestuur kunt u t/m 15 september a.s. de subsidie aanvragen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I), via een digitaal aanvraagformulier. Per bestuur is maximaal 290.800 euro beschikbaar voor twee schooljaren. Bevoegde gezagen die in de eerste ronde subsidie hebben ontvangen, komen in de tweede ronde niet voor subsidie in aanmerking. Op de website van DUS-I vindt u meer informatie over de voorwaarden.

Monitor en evaluatie

Besturen die subsidie krijgen, zijn verplicht om mee te werken aan een monitoronderzoek en de evaluatie van deze regeling.