AO over inzet digitale leermiddelen

11 juni 2014

De bewindslieden van OCW willen dat devices zoals tablets en digitaal lesmateriaal breed worden ingezet om het onderwijs beter en meer eigentijds te maken. Ze bieden echter geen oplossingen voor de belemmeringen die de VO-raad en PO-Raad onlangs aan de orde stelden.

In het Algemeen Overleg (AO) over onderwijs en digitalisering van 11 juni jl. benadrukten minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker dat ze de verdere invoering van digitale leermiddelen in het onderwijs willen bevorderen. De staatssecretaris verwees hierbij onder andere naar het Doorbraakproject Onderwijs en ICT, een gezamenlijk initiatief van de VO-raad, PO-Raad en de ministeries van OCW en EZ. Binnen dit project praten de onderwijs- en marktpartijen (uitgevers, distributeurs etc.) momenteel met elkaar om te onderzoeken welke belemmeringen doorbroken moeten worden, zodat scholen op grote schaal devices en digitaal lesmateriaal kunnen invoeren en het onderwijs zo verder kunnen moderniseren. 

Na de zomer zal de staatssecretaris de Kamer verder informeren over het Doorbraakproject. VVD-Kamerlid Duisenberg deed het verzoek om dan ook een beeld te geven van de benodigde investeringen. Jadnanansing (PvdA) en Van Meenen (D66) pleitten ervoor ook leraren en leerlingen te betrekken bij het Doorbraakproject.

Hoog btw-tarief en belasting op tablets

De bewindslieden hebben dus grote ambities op het gebied van digitale leermiddelen in het onderwijs. Des te opvallender is het dat ze in het AO tegelijkertijd stelden op korte termijn geen oplossingen te kunnen bieden voor een aantal al bekende problemen: het hoge btw-tarief op digitaal lesmateriaal en de fiscale behandeling van het verstrekken van tablets aan onderwijspersoneel. Tijdens het debat vroegen diverse Kamerleden aandacht voor deze problematiek, waar de VO-raad en PO-Raad hen in een brief op hadden gewezen.

Voor digitaal lesmateriaal moet nu 21% btw worden betaald, in plaats van de 6% die voor (school)boeken van toepassing is. Werken met digitaal lesmateriaal is daarmee financieel onaantrekkelijker. De oproep van CDA-Kamerlid Rog om een begrip als e-books (laag btw-tarief) op te rekken naar digitaal lesmateriaal vond echter geen gehoor bij de staatssecretaris. Hij zegde alleen toe op de langere termijn naar oplossingen te zullen zoeken. In landen als Duitsland, België en Frankrijk is de btw op digitale leermiddelen al wel verlaagd. De VO-raad is teleurgesteld dat de staatssecretaris op korte termijn geen oplossing kan bieden. 

Daarnaast wordt ook de fiscale behandeling van het verstrekken van tablets niet aangepast. Als scholen een tablet aan hun personeel willen verstrekken, moet hier nu in veel gevallen loonbelasting over worden afgedragen. Van Meenen (D66) en Rog (CDA) vroegen de staatssecretaris dit snel te veranderen. Dekker gaf echter aan niet bereid te zijn op dit punt een uitzondering te maken voor de sector onderwijs, en is van mening dat de werkkostenregeling voldoende ruimte biedt om leraren met tablets te laten werken. Voor Rog was dit aanleiding om een zogenoemd voortgezet AO aan te vragen, met de intentie om hierover een motie in te dienen. Dekker wil de evaluatie van de werkkostenregeling afwachten. Die komt na de zomer.

Lerarenopleidingen

Jadnanansing vroeg in het debat specifiek aandacht voor de lerarenopleidingen, die wat haar betreft niet voldoende tempo maken met het opleiden van hun studenten op het gebied van 'ict'. Minister Bussemaker liet weten dat de vastgestelde bekwaamheidseisen voor leraren richtinggevend zijn, en dat ict in deze eisen is verwerkt. Met de invoering van de Kennisbasis ICT zijn hier afspraken over gemaakt. De minister zei verder zich ervan bewust te zijn dat een goede ict-implementatie ook verdere professionalisering van zittende leraren vereist. Het sectorakkoord vo speelt daarbij een grote rol.