Cao-onderhandelingen in mei voortgezet

20 april 2023

Na de uitwisseling van de inzetbrieven heeft de VO-raad in april een aantal keer met de bonden om tafel gezeten om te onderhandelen over een nieuwe cao. Het overleg verloopt constructief en inhoudelijk maar een akkoord is nog niet beeld. Met name de onderwerpen loon en onderwijstijd zijn lastig en vragen om meer tijd. De onderhandelingen worden in mei voortgezet.

De torenhoge inflatie in de afgelopen tijd en de cao-afspraken die elders worden gemaakt, zetten druk op het loonvraagstuk aan de cao-tafel. Zoals het er nu uit ziet zal de jaarlijkse kabinetsbijdrage in de arbeidsvoorwaardenontwikkeling onvoldoende zijn om het koopkrachtverlies in redelijke mate te compenseren. Daarom hebben de gezamenlijke onderwijsraden een brandbrief naar het kabinet gestuurd om de bijdrage naar boven bij te stellen. Andere elementen die bij het loonvraagstuk meespelen zijn de pensioenpremieontwikkeling en de afspraak van sociale partners om in het primair en voortgezet onderwijs tot eenzelfde loonsverhoging te komen. De verwachting is dat in de loop van mei meer duidelijkheid komt.

In het vorige cao-akkoord hebben partijen afgesproken om een lobby te voeren voor het verlagen van de onderwijstijd, om zo meer tijd vrij te spelen voor leraren voor betere lessen en daarmee een impuls te geven aan de kwaliteit. In overleg met het ministerie van OCW zijn partijen hard aan de slag gegaan om deze door beide partijen gewenste beweging van de grond te krijgen. Dat is een inzet voor de iets langere termijn. De bonden wensen nu al tot afspraken te komen over lestaakvermindering binnen de huidige wet- en regelgeving. Inhoudelijk is dat ingewikkeld en daar komt bij dat scholen momenteel volop bezig zijn om de werkdrukafspraken van 2022 op een goede manier tot uitvoering te brengen. Het overleg over dit onderwerp wordt voortgezet.

Er staan meer onderwerpen op de agenda van het cao-overleg. De belangrijkste daarvan zijn het verbeteren van de begeleiding van startende leraren, uniformering van stagevergoedingen, reiskosten, taakbeleid, het sociaal statuut en bovenwettelijke uitkeringen, schoolleiders en specifieke bepalingen voor het OOP.

16 mei actiedag bonden

De bonden hebben voor 16 mei een actiedag gepland. Op die middag willen ze met een handtekeningenactie de politiek oproepen meer geld beschikbaar te stellen voor arbeidsvoorwaarden in het voortgezet onderwijs. Daarmee steunen de bonden het pleidooi van de onderwijsraden over de kabinetsbijdrage in de arbeidsvoorwaardenontwikkeling.