Cao-onderhandelingen in volle gang

12 mei 2022

Met de onderwijsbonden onderhandelt de VO-raad over een nieuwe cao vanaf 2022. Naast onderwerpen als loon en taakbeleid zijn hier de uitwerkingsthema’s uit het Onderwijsakkoord bij gekomen. Om de investeringen uit het akkoord nog dit jaar bij de scholen te krijgen, is het nodig dat sociale partners voor 15 juli cao-afspraken maken over de besteding.

In het Onderwijsakkoord is afgesproken dat er 300 miljoen euro vrijkomt voor werkdrukverlichting. Over de bestedingswijze zijn cao-partijen het nog niet eens. De VO-raad sluit graag aan bij de systematiek van de werkdrukmiddelen in het po waarbij schoolleiders, leraren en OOP samen in overleg treden over de te nemen werkdrukmaatregelen. De bonden hebben ingezet op een individuele component waarbij de medewerker zelf invulling geeft aan een individueel toegekend deel.

Tevens dienen cao-partijen afspraken te maken over de besteding van de 53 miljoen aan professionaliseringsmiddelen uit het Onderwijsakkoord. Dit geld is bedoeld voor professionalisering op het terrein van basisvaardigheden en curriculumherziening.

Naast bovenstaande punten wordt er gesproken over een breed aantal cao-onderwerpen waaronder de loonontwikkeling, taakbeleid en de professionele dialoog. Deze laatste thema’s komen onder andere voort uit het flankerend traject dat in 2021 is doorlopen. In dit traject zijn zo’n 60 bestuurders, schoolleiders, leraren en ondersteunend personeel met elkaar in gesprek gegaan over een aantal hardnekkige vraagstukken van de cao-tafel.

De huidige cao met een looptijd tot 1 januari 2022 is door geen van de cao-partijen opgezegd. Dit betekent dat de cao van rechtswege is verlengd tot en met 31 december 2022, met als gevolg dat de hierin opgenomen arbeidsvoorwaarden in ieder geval tot die datum van toepassing zijn.