Centrale schriftelijke eindexamens van start: iedereen succes gewenst!

10 mei 2017

Op 10 mei zijn de centrale schriftelijke eindexamens algemene vakken weer van start gegaan voor leerlingen in het vmbo, havo en vwo. De VO-raad wenst alle leerlingen en scholen veel succes.

Circa 213.168 leerlingen leggen dit jaar hun eindexamen af. In het vmbo doen in totaal 112.601 leerlingen examen: 20.683 in de basisberoepsgerichte leerweg (bb), 30.376 in de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) en 61.542 in de gemengde en theoretische leerweg (gl/tl). De havo kent 59.836 kandidaten en in het vwo nemen 40.731 leerlingen deel.*

De centrale schriftelijke examens eindigen op 24 mei. Op 14 juni wordt de uitslag bekendgemaakt van de vmbo-, havo- en vwo-examens. De examens tweede tijdvak (herkansen en inhalen) vinden plaats tussen 19 en 22 juni. De uitslag hiervan volgt op 30 juni.

Verlenging afnameperiode nieuwe praktijkexamens vmbo

Vmbo’ers gl, bb en kb legden vanaf 3 april al een aantal centrale schriftelijke praktijkexamens (cspe) en digitale centrale examens af. Voor de cspe’s profielvakken nieuwe stijl geldt dat de examens t/m vrijdag 7 juli mogen worden afgenomen. De afnameperiode is hiermee twee weken langer dan oorspronkelijk was gepland. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor scholen die het profielvak-cspe in het derde leerjaar willen afnemen. Onder meer de VO-raad had hier om verzocht. Voor de cspe’s profielvakken oude stijl blijft de einddatum van de afnameperiode vrijdag 23 juni. Scholen kunnen binnen de bepaalde periode zelf de afnamemomenten en momenten van inhalen en herkansen bepalen.

Naar aanleiding van de resultaten van een recent onderzoek van de Onderwijsinspectie wil de VO-raad nog eens benadrukken dat ook bij de cspe’s, net als bij alle andere centrale examens, aan alle noodzakelijke afnamecondities moet worden voldaan.

Vragen over de eindexamens

Voor vragen over de voorbereiding, afname of correctie van de examens, of de procedure bij calamiteiten, verwijzen we scholen naar:

  • De protocollen centrale examens vo 2017, opgesteld door de VO-raad en AOC Raad. Deze protocollen zijn een uitwerking van de wettelijke voorschriften voor de eindexamens, zoals vastgelegd in het Eindexamenbesluit VO. Ze zijn bedoeld als handreiking voor examensecretarissen en -coördinatoren, om hen te helpen garanderen dat de voorbereiding, afname en beoordeling van de examens procedureel zuiver verlopen en de geheimhouding niet geschonden wordt.
  • Het Examenloket. U kunt bij dit loket terecht met alle vragen over de wet- en regelgeving rond de centrale examens. Het loket is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en DUO.
  • De website Examenblad.nl en de website van het CvTE.


Ondersteuning bij correctie: adviestabel, checklist en meldpunt

Schoolleiders, bestuurders en leraren kunnen voor ondersteuning bij het organiseren en uitvoeren van de eerste en tweede correctie van de eindexamens dit schooljaar opnieuw terecht bij het door de VO-raad, AOb, CNVO en FvOv ingestelde meldpunt. Ook kunnen ze gebruikmaken van een 'checklist organiseren correctiewerk'.

Daarnaast is een adviestabel opgesteld die per vak en examen in kaart brengt op welke data de examens binnen zouden moeten zijn bij de tweede corrector (en weer retour bij de eerste corrector) zodat beiden voldoende tijd hebben voor het correctiewerk. De tabel is in samenspraak met het CvTE en de vakverenigingen opgesteld. De VO-raad adviseert scholen dringend om deze tabel te hanteren.
 


* bron: CvTE