Checklists en handreikingen (school)examinering geactualiseerd

06 april 2022

De VO-raad heeft de checklists en handreikingen (school)examinering geactualiseerd voor het schooljaar 2022-2023, evenals het zelfevaluatie-instrument schoolexaminering.

Ten opzichte van de versies voor het schooljaar 2021-2022 is er een – beperkt – aantal aanpassingen. Deze aanpassingen worden telkens in de inleiding van het betreffende document genoemd. De wijziging van het Eindexamenbesluit VO was al verwerkt in de edities voor 2021-2022.

Hieronder vindt u alle geactualiseerde checklists en handreikingen: 

Checklists
a. Checklist ‘Examenreglement’ 
b. Checklist ‘Programma van toetsing en afsluiting’ 
c. Checklist ‘Kwaliteit schoolexaminering’ 

Handreikingen
a. Handreiking positie secretaris van het eindexamen (ter versterking van schoolexaminering) 
b. Handreiking ontwikkeling visie op toetsing en examinering vo 
c. Handreiking collegiale consultatie examinering 
d  Handreiking voor bestuurders 'Verantwoordelijkheid in het schoolexamen' 

Zelfevaluatie Kwaliteitsborging Schoolexaminering
Met behulp van deze zelfevaluatie kunnen schoolbestuurders en schoolleiders nagaan of de processen rondom de schoolexamens in de eigen instelling zijn ingericht volgens de wet- en regelgeving en of de processen correct verlopen.
 

Wet voortgezet onderwijs 2020

Op 1 augustus 2022 wordt de ‘Wet voortgezet onderwijs 2020’ van kracht. Deze nieuwe wet is zowel in tekst als opbouw een modernisering van de bestaande wet en van diverse regelingen, waaronder het Eindexamenbesluit en het Inrichtingsbesluit. De nieuwe WVO 2020 bevat geen inhoudelijke aanpassingen ten opzichte van de bestaande situatie. 

Grote delen van het Eindexamenbesluit worden onderdeel van de nieuwe wet, en enkele bepalingen komen in een Uitvoeringsbesluit WVO 2020. Daardoor zullen de verwijzingen in de huidige checklists en handreikingen naar het Eindexamenbesluit gelezen moeten worden als een verwijzing naar de WVO 2020 of naar het Uitvoeringsbesluit WVO 2020, totdat in de volgende editie de verwijzingen naar wet- en regelgeving weer geactualiseerd zijn.