Communicatie over centrale examens 2021: praktijkvoorbeelden en aandachtspunten

01 april 2021

Dit schooljaar is er een aantal aanpassingen in het verloop van de centrale examens. Dat vraagt van de scholen zorgvuldige communicatie naar leerlingen, ouders en medewerkers. Ter inspiratie hieronder de praktijkvoorbeelden van enkele scholen: hoe richten zij de communicatie over de examens in? En daarnaast een reeks aandachtspunten rond de communicatie voor scholen, opgesteld door de VO-raad in samenspraak met verschillende betrokkenen bij de uitvoering van het centrale examen in 2021.

Praktijkvoorbeelden 

Communicatie over het CE op Het Element: tijdig, begrijpelijk en interactief
“Iedereen – van leerlingen tot ouders en medewerkers – wil dit jaar nog meer geïnformeerd worden over het examen dan andere jaren, daar moet je je van bewust zijn.” Aldus Mirjam Lenters-Vinke, beleidsmedewerker en examensecretaris van vmbo-school Het Element in Amersfoort. De school ontwikkelde hiertoe zelf een informatieoverzicht voor de ouder(s)/verzorger(s), een informatieboekje voor docenten én een boekje en presentatie gericht op leerlingen. “Na die presentatie hoorde ik: He, nu snap ik eindelijk hoe het zit!” Lees het gehele voorbeeld

 

Communicatie over het CE op csg Jan Arentsz: ‘Belangrijk om zoveel mogelijk rust uit te stralen’
Zet alle informatie bondig en overzichtelijk op een rij voor leerlingen, ouders en medewerkers en straal zoveel mogelijk rust uit. Zodat leerlingen straks ook rustig eindexamen kunnen doen. Dat is op csg Jan Arentsz in Alkmaar de kern als het gaat om de communicatie over de examens. “Het is ontzettend belangrijk om hier goed over te communiceren”, stelt Pietjan Blommaart, examensecretaris op de school. “Maar we willen er hierbij wel voor waken dat we meegaan in soms getoonde paniek van ‘alles in anders’ en dat we teveel communiceren, zodat het niet meer aankomt bij leerlingen.” Lees het gehele voorbeeld 

 

Communicatie over het CE op het Ludger College: ‘betrek iedereen in de school’
“Toen de eerste signalen kwamen van de aanpassingen in het CE dit jaar, zijn we meteen bij elkaar gaan zitten en concludeerden we: dit gaat wat vragen van iedereen in de school. En juist daarom is het belangrijk om richting iedereen – leerlingen (en hun ouders), mentoren én docenten – hierover te communiceren en hen zo goed te informeren en betrekken.” Aan het woord is Gerhard Oosten, afdelingsleider havo/vwo op het Ludger College in Doetinchem. Zijn school stelde onder meer een uitgebreide mailing op over de examens en zette daarnaast in op meer (inter)actieve vormen, zoals een YouTube video en vraagbaak. Lees het gehele voorbeeld

 

Aandachtspunten communicatie

De maatregelen met betrekking tot het centraal examen 2021 vragen van scholen om hun eigen examenregelingen daarop aan te passen (examenreglement en eventueel PTA) en een heldere communicatie naar leerlingen (en ouders) en medewerkers te verzorgen. Mede in gesprek met de praktijkvoorbeelden is het volgende lijstje aandachtspunten voor de communicatie opgesteld.

Kernelementen Besluit examens 2021

 • Het beroepsgerichte profielvak wordt afgesloten met een se in plaats van met een cspe. De school biedt de leerling de gelegenheid om desgewenst een substantieel deel te herkansen.
 • Er zijn twee volledige tijdvakken voor de centrale examens en een derde bedoeld voor herkansingen.
 • De digitale flexibele examens zijn juist niet aan tijdvakken gebonden. De einddatum voor de uitslagbepaling bb/kb is de start van de schoolvakantie: neem uw tijd! 
 • Leerlingen hebben een tweede herkansingsmogelijkheid voor centrale examens.
 • Om te kunnen slagen kan één vak, niet zijnde een kernvak buiten beschouwing worden gelaten.
 • Alle eindcijfers worden op de cijferlijst vermeld, ook dat van een vak dat buiten beschouwing is gelaten bij het vaststellen van de uitslag.  
   

Essentiële data om te communiceren met leerlingen (en ouders) en medewerkers 

 • 23 april: uiterlijke datum waarop de leerling zijn keuze voor het eerste of tweede tijdvak bekend maakt (per vak).
 • 30 april: uiterlijke datum waarop de directeur de leerling die geen keuze heeft gemaakt voor 23 april in kennis stelt van deelname aan eerste of tweede tijdvak.
 • 16 mei: deadline voor het inleveren van de se-cijfers voor de vakken met een schriftelijk centraal examen, én voor vakken met alleen een schoolexamen (voor alle leerwegen en schoolsoorten).
 • De data voor de tijdvakken 1, 2 en 3, zie bijvoorbeeld Examenblad.nl
 • Bekendmaking van de resultaten na elk van de tijdvakken (tweede tijdvak 10 juni, digitaal flex 16 juni, tweede tijdvak 2 juli, derde tijdvak 15 juli). Eventueel aangeven hoe de school leerlingen informeert die zowel papieren als digitale examens maken.
   

Aandachtspunten voor de leerling

 • Hoe kom je tot een goede keuze; met wie bespreek je je keuze. Wie is het aanspreekpunt voor ingewikkelde keuzes. Aandacht voor risico dat examens – bijvoorbeeld door coronagerelateerde afwezigheid - doorgeschoven moeten worden naar derde tijdvak.
 • Elke leerling kan een individueel examenrooster over verschillende tijdvakken hebben.
 • Eventuele afwezigheid moet volgens de strikte examenregels (vooraf) worden gemeld. De directeur beslist of de afwezigheid legitiem is.
 • Wat de school biedt aan ondersteuning biedt op weg naar tijdvak 2. 
   

Aandachtspunten voor de school

 • Alle groepsroosters worden individuele roosters. Er is daarom extra aandacht nodig voor het deelnamerecht en de deelnameplicht van de leerling.
 • De behaalde resultaten kunnen per vak per tijdvak worden meegedeeld.
 • Leerlingen mogen zowel de eerste afname voor een vak én de herkansing voor een ander vak in tijdvak 2 plannen.