Continuïteitsparagraaf in jaarverslagen

09 januari 2014

Op 20 december 2013 publiceerde de Staatscourant de regeling ‘continuïteitsparagraaf’. Daarin staan wijzigingen met betrekking tot de verantwoording over de verwachte ontwikkeling van de financiële positie van besturen.

De VO-raad vindt meerjarige financiële planning van groot belang, maar verantwoording in een strak format is niet wenselijk. In de regeling wordt van schoolbesturen gevraagd om over de volgende zaken voor de komende drie jaar verantwoording af te leggen:

  • Een aantal kengetallen m.b.t. de verwachte ontwikkeling van het aantal leerlingen en het personeelsbestand
  • Een meerjarige balans
  • Een meerjarige raming van baten en lasten
  • Een rapportage m.b.t. de werking van de risicobeheersing
  • Een beschrijving van de bestaande risico’s en onzekerheden
  • Een rapportage van het toezichthoudend orgaan

Het is de bedoeling dat al in het verslagjaar 2013 een eerste aanzet wordt gedaan voor de verslaglegging op deze terreinen en dat dit vanaf het verslagjaar 2014 in een meer definitieve vorm gestalte krijgt. Eind 2014 wordt deze regeling geëvalueerd en is het mogelijk om onderdelen die weinig waarde toevoegen, te schrappen.

Accountant

Van de accountant wordt niet gevraagd om deze informatie inhoudelijk te toetsen. De accountant krijgt uiteraard wel de taak om te controleren of de informatie in het jaarverslag aanwezig is.

Niet wenselijk

De VO-raad vindt toekomstgericht financieel plannen vooral belangrijk als intern sturingsmechanisme, want op basis van de meerjarenbegroting kunnen beleidskeuzes worden getoetst op financiële haalbaarheid. In de sector is een beweging op gang gekomen waarin besturen zich steeds verder professionaliseren en dat leidde ertoe dat vrijwel ieder bestuur over een meerjarige begroting beschikt.

In zijn brief van 20 december, m.b.t. het financieel beeld van het funderend onderwijs, geeft de staatssecretaris ook aan dat besturen door verstandige financiële meerjarenplanning goed in staat zijn een integrale afweging te maken en te anticiperen op ontwikkelingen met financiële consequenties. Het is van belang dat besturen hier transparant over communiceren, maar de vorm waarin een bestuur dit doet, moet meer ruimte bieden dan de voorgestelde continuïteitsparagraaf nu biedt.