Decentrale selectie voor het wo 2021-2022: informatie en tips voor vo-scholen

27 oktober 2021

Eerder heeft de VO-raad bericht dat ook in dit huidige schooljaar 2021-2022 alle SE-cijfers van 4 t/m 6 vwo (tot 14 jan 2022) betrokken worden bij de decentrale selectieprocedures voor het wo. Inmiddels is meer informatie hierover gepubliceerd, waaronder een aantal tips voor vo-scholen om dit goed te organiseren. Hieronder bundelen we alle voor nu bekende informatie.

De VO-raad en VSNU hebben afgelopen zomer gesproken over het aanleveren van de cijfers voor de decentrale selectie wo in schooljaar 2021-2022, met raadpleging van de decanenvereniging BiOND, een aantal specialisten op het gebied van decentrale selectie van de faculteiten geneeskunde en een flink aantal vo-scholen. Zowel de vo-scholen als faculteiten gaven hierbij aan om - net als het afgelopen schooljaar - de cijfers van alle behaalde PTA’s van klas 4, 5 en 6 (t/m 14 januari) te willen gebruiken bij de selectie voor het wo. Dit omdat er opnieuw vraagtekens waren bij de mate waarin de cijfers van alleen 5 vwo - behaald in het coronajaar 2020-2021 - het ‘kennen en kunnen’ van de leerlingen voldoende weergeven. Vooral rond motivatie en het onvoldoende kunnen inlopen van achterstanden bleken er zorgen.

Er is toen het volgende besloten: 

Als een bacheloropleiding met numerus fixus gebruikmaakt van vo-cijfers in de decentrale selectieprocedure 2022 dan geldt voor kandidaten het volgende:  

Kandidaten die in schooljaar 2020-2021 in 5 vwo zaten, leveren een SE-cijferlijst in met de peildatum 15 januari 2022 (dus cijfers tot en met 14 januari). Deze cijferlijst bestaat uit de behaalde SE-cijfers vanaf 4 vwo t/m 14 januari 2022 in 6 vwo, op 1 decimaal.

Eisen SE-cijferlijst

Inmiddels zijn ook de eisen waaraan de SE-cijferlijst bij aanlevering moet voldoen, bekend:  

 • Het betreft een officiële uitdraai uit de cijferadministratie van de school.
 • Op deze uitdraai staat:  
 • - De datum van uitdraaien (uiterlijk 14 januari 2022). 
 • - Een schoolstempel.
 • - Van elk vak het gemiddelde van alle vanaf 4 vwo tot dan toe behaalde SE-cijfers op 1 decimaal.
 • - De handtekening van een vertegenwoordiger van de school.
   

Tips 

Ook zijn er tips voor scholen om dit goed te organiseren, gepubliceerd: 

 • Maak iemand binnen de school verantwoordelijk voor de communicatie naar leerlingen en ouders (dat kan een decaan zijn, maar ook een afdelingsleider of mentor).
 • Informeer vakdocenten tijdig dat cijfers uiterlijk 14 januari aangeleverd moeten worden.
 • Inventariseer bij leerlingen wie de cijferlijst nodig heeft (bijvoorbeeld via een Google Forms) of print voor elke leerling op 14 januari 2022 een cijferlijst uit.