Draag bij aan advies Onderwijsraad over onderwijsondersteuning

04 juni 2019

De Onderwijsraad bereidt een advies voor over onderwijsondersteuning. Betrokkenen die willen meedenken over dit advies, kunnen tot 1 juli a.s. hun input sturen.

Centrale vraag is: Hoe kan onderwijsondersteuning bijdragen aan duurzame kwaliteit en innovatie in de onderwijspraktijk en welke rollen en verantwoordelijkheden hebben overheid en scholen daarin?

U kunt uw inhoudelijke bijdrage sturen naar: ondersteuning@onderwijsraad.nl.

Achtergrond

In het onderwijs bestaat een omvangrijke ‘schil’ van (commerciële en niet-commerciële) organisaties die uiteenlopende onderwijsondersteuning verlenen aan scholen rond professionalisering van bijvoorbeeld leraren of schoolleiders, leerlingenzorg en –ondersteuning, ‘leermiddelen, methoden, toetsing en examinering’ en ‘organisatieontwikkeling, advies en onderzoek’.

Deze schil is in beweging. Zo heeft er een verschuiving plaatsgevonden van aanbodgestuurde naar vraaggestuurde ondersteuning. Sindsdien gaat het overgrote deel van de middelen voor onderwijsondersteuning rechtstreeks naar de scholen. Zij hebben daardoor volledige bestedingsvrijheid over deze middelen. Een belangrijke vraag voor scholen hierbij is of zij ondersteuning van externe organisaties afnemen of deze zelf organiseren.

Met de omslag naar vraagsturing is ook de rol van de overheid veranderd. Landelijke schoolbegeleidingsdiensten zijn voor de overheid lange tijd een belangrijk instrument geweest om onderwijsbeleid te implementeren in de onderwijspraktijk. De huidige ondersteuningsinitiatieven van de overheid hebben vaak een tijdelijk karakter. De overheid is op zoek naar wat haar rol in onderwijsondersteuning is en hoe ze die kan invullen.

Bovengenoemde ontwikkelingen waren voor de regering aanleiding om de Onderwijsraad te vragen een advies uit te brengen over dit onderwerp.

Het advies betreft het po, vo en mbo. Het ho komt in het advies niet als ‘afnemer’ van onderwijsondersteuning aan de orde, maar wel als ‘aanbieder’ van ondersteuning.

Zie ook het bericht van de Onderwijsraad.