Eerste Kamer stemt in met integratie lwoo en pro in passend onderwijs

02 april 2015

De Eerste Kamer heeft op 31 maart ingestemd met het wetsvoorstel om leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) te integreren in het stelsel van passend onderwijs. Dit betekent dat de wet per 1 augustus 2015 in werking treedt. Scholen en samenwerkingsverbanden bereiden zich momenteel voor op de uitvoering van de nieuwe regels. Voor ondersteuning hierbij kunt u terecht bij het Steunpunt Passend Onderwijs VO.

Met de wet worden de samenwerkingsverbanden vo per 1 januari 2016 verantwoordelijk voor de toewijzing van leerlingen naar het lwoo en pro en de bijbehorende budgetten. Zij beoordelen dan of een leerling voldoet aan de criteria om te worden toegelaten tot het lwoo of pro en geven - indien dit het geval is - de toelaatbaarheidsverklaringen uit. De 16 regionale verwijzingscommissies (RVC’s), die nu nog verantwoordelijk zijn voor de toewijzing van leerlingen naar het lwoo en pro, worden opgeheven.

Staatssecretaris Dekker beslist in 2016 of de landelijke toelatingscriteria voor het lwoo definitief worden losgelaten. Dit zou betekenen dat de samenwerkingsverbanden vanaf 1 augustus 2018 deze toelatingscriteria zelf kunnen vaststellen. Sowieso komt er vanaf 1 januari 2016 een opting-out mogelijkheid: als alle schoolbesturen van het betreffende samenwerkingsverband het ermee eens zijn, kan dan al zelf worden bepaald welke criteria gelden.

Voor het praktijkonderwijs blijven de landelijke criteria gehandhaafd.

Voorbereiding 

Het is belangrijk dat samenwerkingsverbanden en scholen zich voorbereiden op deze wetswijziging. Het Steunpunt Passend Onderwijs VO biedt hierbij ondersteuning. Op de website steunpuntpassendonderwijsvo.nl vindt u alle mogelijkheden.