Eindtoets vanaf komend schooljaar ook verplicht voor so en sbo

27 september 2018

Zoals aangekondigd in de Wet Eindtoetsing PO (2014-2015) wordt het afnemen van de eindtoets vanaf het schooljaar 2019-2020 ook verplicht voor leerlingen in het speciaal onderwijs (so) en speciaal basisonderwijs (sbo). Minister Slob stuurde hier op 24 september een brief over aan de Tweede Kamer.

Voor leerlingen in het so en sbo bestond sinds de invoering van de wet al de mogelijkheid om op eigen initiatief gebruik te maken van de beschikbare eindtoetsen. Om de verplichting te kunnen regelen, was het nodig dat ook leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte de eindtoets kunnen maken. Om die reden is de adaptieve Centrale Eindtoets (als zijnde overheidstoets) doorontwikkeld. Uiteraard zijn so- en sbo-scholen ook vrij om te kiezen voor één van de andere (door de minister toegelaten) eindtoetsen. 

De verplichting betekent dat er voor de leerlingen die vanuit het s(b)o instromen in het vo of de diplomagerichte stroom in het vso, een tweede onafhankelijk gegeven beschikbaar is naast het schooladvies.

Ontheffing

Voor zeer moeilijk lerende leerlingen, meervoudig gehandicapte leerlingen en leerlingen die vier jaar of korter in Nederland zijn, kan het bevoegd gezag van de school ontheffing verlenen.

Evaluatie Wet Eindtoetsing

Overigens wordt de in 2014 ingevoerde Wet Eindtoetsing dit schooljaar geëvalueerd. Begin 2019 verschijnt het officiële evaluatieonderzoek. De PO-Raad en de VO-raad voeren gesprekken om tot standpuntbepaling te komen.