Enquête voor schoolbesturen en schoolleiders over de Wet beroep leraar

09 mei 2019

Het ministerie van OCW doet momenteel onderzoek naar de Wet beroep leraar (wbl) en nodigt schoolbesturen en schoolleiders (po, vo, so en mbo) uit om hier een korte enquête over in te vullen. In hoeverre zijn zij bekend met deze wet en hoe verloopt de implementatie ervan? En hoe kijken zij aan tegen de beoogde resultaten van de wbl?

De enquête maakt deel uit van een breder onderzoek naar de invoering, uitvoering en de effecten van de Wet beroep leraar, die in augustus 2017 werd ingevoerd. Na deze eerste enquête (nulmeting) volgen nog een of meerdere tussenmetingen en een eindmeting. De uitkomsten worden meegenomen in de officiële evaluatie van de wet in 2022.

De VO-raad wil schoolleiders en schoolbesturen van harte uitnodigen om deel te nemen aan het onderzoek. De (praktijk)ervaringen van schoolleiders en -bestuurders met de implementatie van de wbl zijn van groot belang om tot een goede evaluatie van de wet te kunnen komen.

De vragenlijst kan tot uiterlijk 7 juni worden ingevuld.

Over de Wet beroep leraar
De Wet beroep leraar is sinds 1 augustus 2017 van kracht. Doel van de wet is om de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening door leraren te waarborgen. Met de wet hebben leraren meer ruimte en zeggenschap in de uitoefening van hun beroep. De wet regelt drie zaken:

1. Omschrijving van het beroep leraar (in de wet)
2. Professionele ruimte van de leraar
3. Het (vrijwillige) lerarenportfolio

Zie voor meer informatie over de Wet beroep leraar de website van de Rijksoverheid