Europees Platform en VO-raad hernieuwen samenwerking internationalisering

16 december 2014

Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, en Jindra Divis, van het Europees Platform, hebben een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst getekend. Om internationalisering in het voortgezet onderwijs te bevorderen, bundelen zij hun kennis, zetten ze hun informatiekanalen in en maken ze gebruik van elkaars internationale netwerken. De nieuwe strategische samenwerkingsagenda 2015-2020 geeft een vervolg aan de beleidsvoornemens die de beide organisaties in 2008 uitspraken.

Het belang voor jonge mensen om optimaal voorbereid te kunnen studeren, wonen en werken in een internationale omgeving en een geglobaliseerde maatschappij, is groot. Middels de agenda voor strategische samenwerking willen de VO-raad en het Europees Platform schoolleiders en bestuurders stimuleren om internationalisering in te zetten in het onderwijs.

Internationalisering moet op schoolniveau vormkrijgen

Internationalisering moet op schoolniveau vorm krijgen. Dit vraagt van schoolbestuurders dat zij een duidelijke visie hebben op internationalisering. Van bestuurders wordt verwacht dat zij schoolleiders en docenten de ruimte bieden hier invulling aan te geven, en hen uitdagen om zichzelf hierin te ontwikkelen. Het vraagt van leraren dat zij voldoende internationale bagage verwerven om de leerlingen op deze tocht te begeleiden. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende lesmateriaal beschikbaar is waarin de internationale component is opgenomen.

brief over belang internationalisering in vo

Op 17 december sprak de Vaste Kamercommissie OCW over internationalisering in het mbo en hoger onderwijs. In aanloop naar dit Algemeen Overleg stuurden de VO-raad en het Europees Platform de Kamer een brief om ook het belang van internationalisering in het voortgezet onderwijs onder de aandacht te brengen. Tijdens het debat gaf minister Bussemaker opnieuw aan gehoor te geven aan de oproep van de VO-raad en het Europees Platform om ook het funderend onderwijs onderdeel te laten zijn van haar internationaliseringsambities. Zij verwees hierbij naar het advies dat de Onderwijsraad in 2015 zal uitbrengen over hoe de verdergaande internationalisering vorm kan krijgen in het funderend onderwijs.