Experimenten ‘samenwerking regulier en speciaal onderwijs’ open voor aanmelding

10 maart 2021

Scholen kunnen tot en met 1 mei 2021 een aanvraag indienen om komend schooljaar deel te nemen aan het experiment ‘samenwerking regulier en speciaal onderwijs’. Binnen dit experiment kan een geïntegreerde voorziening worden ingericht waarin regulier en speciaal onderwijs samenkomen. Leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte gaan hierbij zoveel mogelijk samen naar school en zitten in dezelfde klas. Scholen kunnen alle leerlingen zo een zo thuisnabij mogelijke onderwijsplek bieden en integraal tegemoetkomen aan hun ondersteuningsbehoeften.

Dit past in een bredere ontwikkeling om tot inclusiever onderwijs en meer maatwerk voor leerlingen te komen.

Geintegreerde voorziening

Met het experiment is het mogelijk dat een (v)so-school of instelling, een speciale school voor basisonderwijs en een reguliere school voor basis- of voortgezet onderwijs die intensief willen gaan samenwerken, zes jaar als één school kunnen functioneren. Dat wil zeggen dat de groepen leerlingen van deelnemende scholen onderling kunnen worden gemengd, terwijl alle deelnemende scholen nog blijven bestaan. De scholen en instellingen houden gedurende het experiment hun BRINnummers.

Gedurende het experiment zal op basis van de ervaringen van de deelnemende scholen worden gewerkt aan herziening van wet- en regelgeving om intensieve samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs in geïntegreerde voorzieningen structureel mogelijk te maken.

Aanvraag indienen

Het indienen van een aanvraag voor deelname aan het experiment in het schooljaar 2021-2022 kan tot 1 mei 2021. In de beleidsregel leest u hoe u een aanvraag kunt indienen en aan welke voorwaarden de aanvraag moet voldoen. 

Ondersteuning vanuit Steunpunt Passend Onderwijs

Scholen kunnen zelf het initiatief nemen om de samenwerking te zoeken om samen te komen tot een geïntegreerde voorziening waarin aan een breed scala aan leerlingen onderwijs wordt gegeven. Het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) ondersteunt en begeleidt de initiatieven, in samenwerking met het NCOJ.

Mocht u nog aanvullende vragen hebben n.a.v. de regeling of behoefte hebben aan inhoudelijke toetsing of kortdurende ondersteuning, dan kunt u contact opnemen met Marlies Peters via m.peters@poraad.nl.

Voor meer informatie over de regeling verwijzen wij u naar de webinar ‘Experimenteerregeling samenwerking regulier en speciaal onderwijs’ van 25 september jl. Ook onderstaande brengen wij graag onder uw aandacht: