Geef uw reactie op wetsvoorstellen OCW over lerarenopleidingen

22 december 2021

Betrokkenen kunnen momenteel via een internetconsultatie reageren op een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) over een ‘Experiment nadere vooropleidingseisen pabo’. Daarnaast staat een consultatie open over de ‘Wet educatieve module’.

Experiment nadere vooropleidingeisen pabo

Voor studenten afkomstig uit het havo en mbo die willen starten aan een opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo), gelden bijzondere nadere vooropleidingseisen. Hieraan moet vóór aanvang van de opleiding zijn voldaan. Het ministerie van OCW wil via een AMvB een experiment mogelijk maken, waarbij aspirant-studenten die niet aan de gestelde eisen voldoen, desondanks worden toegelaten tot de opleiding. Zij krijgen dan de kans gedurende het eerste jaar van inschrijving alsnog aan deze eisen te voldoen. Beoogd doel is dat de studentenpopulatie op de pabo groeit en diverser wordt. 


Wet educatieve module

OCW heeft daarnaast een wetsvoorstel gemaakt voor de invoering van een educatieve module. Deze module is bedoeld om studenten die niet tijdens hun bachelor de educatieve minor hebben gevolgd, een nieuwe kans te geven om op een laagdrempelige manier kennis te maken met het beroep van leraar en te groeien in het beroep.

Hiermee wordt beoogd om meer studenten kennis te laten maken met het beroep van leraar, ook als ze dit niet tijdens hun opleiding hebben gedaan.