Groen licht voor 45 regionale plannen vmbo techniek

01 juli 2019

In elk geval 45 regio’s - bestaande uit vmbo- en mbo-scholen en het bedrijfsleven - die een plan hadden ingediend ter versterking van het technisch vmbo, krijgen vanaf 1 januari 2020 subsidie om hiermee aan de slag te gaan. Dit maakte minister Slob op 1 juli jl. bekend in een brief aan de Tweede Kamer. De overige 33 regio’s die een plan hadden ingediend, krijgen tot 1 oktober van dit jaar om verder te werken aan dit plan; daarna wordt besloten of ook hun plannen worden goedgekeurd en subsidie ontvangen.

Vanaf 2018 stelt het kabinet jaarlijks 100 miljoen euro beschikbaar ter versterking van het techniekonderwijs op het vmbo. Tussen 2020 en 2023 worden deze middelen in de vorm van subsidie beschikbaar gesteld aan vmbo- en mbo-scholen en het bedrijfsleven die samen willen gaan werken aan een goed, doelmatig en dekkend technisch onderwijsaanbod in hun regio. 78 regio’s konden hiertoe tot 1 april jl. een plan indienen. Deze plannen zijn door een onafhankelijke commissie beoordeeld in een eerste beoordelingsronde. 45 regio’s hebben hierbij een positief advies gekregen; zij kunnen vanaf 1 januari 2020 van start met de uitvoering van hun plan. De VO-raad wenst de regionale samenwerkingspartners veel succes bij de verdere voorbereiding en uitvoering.

De plannen van 29 andere regio’s waren volgens de commissie nog niet voldragen genoeg, en vier regio’s trokken daarnaast zelf hun aanvraag voor de eerste ronde in. Al deze regio’s krijgen tot 1 oktober van dit jaar de tijd om, met ondersteuning, verder te werken aan hun plannen. Vóór het einde van het jaar informeert de minister de Kamer over de uitkomsten van de tweede beoordelingsronde.

De inzet van de middelen voor het technisch vmbo en de uitvoering van de regionale plannen zullen worden gemonitord onder leiding van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). De nulmeting van deze monitor is reeds beschikbaar. 

Vernieuwing vmbo

In zijn Kamerbrief gaat de minister verder ook in op de nieuwe resultaten van de monitoring van de vernieuwing vmbo, die vanaf het schooljaar 2016-2017 gestart is. In juni jl. zijn de ‘Monitor vernieuwing vmbo, Meting 2017-2018’ en het rapport 'De vernieuwing vmbo: hoe geven scholen vorm aan de nieuwe profielen, keuzevakken en lob?’ beschikbaar gekomen. Uit deze rapporten blijkt volgens de minister dat scholen hard hebben gewerkt aan de vernieuwing en hier over het algemeen positief over zijn. De vernieuwing is echter nog niet klaar, zo schrijft de minister. Zo was de invoering tot nu toe vooral een intern proces binnen de scholen, en moet er nog een slag gemaakt worden om de samenwerking met omringende vmbo-scholen, mbo en bedrijfsleven te versterken. Daarnaast kan LOB nog beter worden ingebed in de school. De minister zal in dit kader kijken hoe het Expertisepunt LOB, dat scholen ondersteunt bij de implementatie en uitwerking van hun LOB, kan worden voortgezet.

De komende jaren - tot 2022 - zal de vernieuwing van het vmbo verder worden gevolgd en geëvalueerd.