Haalbaarheidsonderzoek rekentoets nodig

08 oktober 2013

Samen met de PO-Raad, MBO Raad en AOC Raad heeft de VO-raad zijn zorg uitgesproken over de invoering van de rekentoets. Uit de voortgangsrapportage die naar de Tweede Kamer is gestuurd, blijkt dat de resultaten over de hele linie erg tegenvallen.

De sectorraden roepen de Tweede Kamer - die op 9 oktober spreekt over de referentieniveaus rekenen en taal - in een brief op tot een structureel haalbaarheidsonderzoek naar de referentieniveaus.

Al eerder uitte de VO-raad samen met andere sectororganisaties zijn zorgen over het invoeringstraject referentiekader taal en rekenen. Met name voor specifieke groepen leerlingen zoals vmbo-bb leerlingen bestaan er grote twijfels over de haalbaarheid van het niveau. Ook is er nog geen structurele oplossing voor de beoordeling van deze leerlingen. Daarnaast blijken leerlingen op scholen waar veel aandacht aan rekenen besteed wordt, niet beter te scoren dan leerlingen op scholen waar dat minder het geval is. Het is dus de vraag of met de rekentoets gemeten wordt wat men wil meten.

Met de roep om een onderzoek is het niet de bedoeling om het implementatieproces te vertragen of te frustreren. Alle sectorraden onderkennen het belang van een goede beheersing van taal en rekenen: het vergroot de kansen van leerlingen en studenten op succes in onze samenleving. Het is echter niet rechtvaardig om leerlingen nu af te rekenen op de resultaten van een toets waarvan niet zeker is dat die hun niveau van rekenvaardigheid weergeven en waarvoor ze nog niet goed genoeg voorbereid zijn. Pas op basis van de uitkomsten van een zorgvuldig onderzoek naar de haalbaarheid van de referentieniveaus en het implementatietraject kan bepaald worden voor welke groep leerlingen de slaag-/zakregeling ingaat en hoe deze er precies uitziet.

Ook heeft de VO-raad moeite met het voornemen van de staatssecretaris om het cijfer voor de rekentoets nu al – in de pilotfase - op de cijferlijst bij het diploma te zetten, nog voordat deze toets daadwerkelijk onderdeel wordt van de slaag-/zakregeling. Leerlingen met een onvoldoende op hun diploma voor de rekentoets, kunnen daar nog heel lang – onterecht - mee worden geconfronteerd. 

Download de Kamerbrief en voortgangsrapportage invoering referentieniveaus taal en rekenen 2013