Halvering collegegeld ook voor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs

07 december 2017

De in het regeerakkoord aangekondigde halvering van het collegegeld in de eerste twee jaar geldt niet alleen voor studenten aan de pabo’s, maar voor alle lerarenopleidingen. Ook aankomende studenten die een opleiding gaan volgen tot tweedegraads of eerstegraads leraar, kunnen gebruik maken van deze halvering. Dat zei minister Ingrid van Engelshoven (OCW) donderdag tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer. De VO-raad is blij met de verbreding van de maatregel naar het vo. In het licht van de groeiende lerarentekorten moet het volgen van een lerarenopleiding extra aantrekkelijk worden gemaakt.

In het regeerakkoord is afgesproken dat alleen het collegegeld voor studenten aan de (academische) pabo’s in de eerste twee jaar met de helft wordt verlaagd. Minister Van Engelshoven heeft nu besloten die halvering van het collegegeld te verruimen naar alle lerarenopleidingen. Het ministerie geeft desgevraagd aan op korte termijn meer duidelijkheid te geven wie precies op deze maatregel aanspraak kan maken. De VO-raad zal u daarvan op de hoogte stellen.

Oplopend tekort

De VO-raad pleit al langer voor extra maatregelen om meer mensen naar het voortgezet onderwijs te trekken. De meest recente prognoses van het ministerie laten zien dat de tekorten in het voortgezet onderwijs door leerlingdaling en een hogere pensioenleeftijd weliswaar wat langzamer oplopen dan verwacht, maar blijven groeien tot 1200 fte in 2027.

De problemen in het vo concentreren zich met name in de vakken natuurkunde, scheikunde, informatica, klassieke talen, Duits en (in iets mindere mate) wiskunde en Frans. In de arbeidsmarktanalyse van het ministerie van OCW is duidelijk te zien dat voor deze vakken de onvervulde vraag in de komende jaren hoog is.

Extra en nieuwe oplossingen nodig

VO-scholen concludeerden op de Algemene Ledenvergadering van de VO-raad onlangs dat er sneller en intensiever gewerkt moet worden aan het terugdringen van het lerarentekort in het vo en het vergroten van de aantrekkelijkheid van het lerarenvak. De diverse maatregelen die de afgelopen jaren genomen zijn blijken onvoldoende succesvol en steeds meer scholen kunnen hun formatie niet rond krijgen. De scholen willen daarom werk maken van verschillende en nieuwe oplossingsrichtingen om het lerarentekort terug te dringen, waaronder het beter benutten van potentiele doelgroepen. Deze maatregel van het kabinet draagt daaraan bij. De VO-raad zal daarnaast ook graag zien dat de studiekosten voor leraren in de tekortvakken helemaal worden terugbetaald. 

De VO-scholen bespraken verder dat het belangrijk is dat er meer maatwerk en flexibiliteit komt in de lerarenopleidingen zodat er meer potentiële kandidaten kunnen instromen in een lerarenopleiding. Daarnaast gaan zij werken aan meer en afwisselende carrièremogelijkheden voor leraren, willen zij de samenwerking met de lerarenopleidingen intensiveren en gaan zij werk maken van meer samenwerking tussen scholen en het verminderen van de werkdruk van docenten door het onderwijs anders te organiseren. 

De VO-raad zet de verschillende oplossingsrichtingen van de VO-sector op korte termijn samen met leden om in concrete acties. Daarin wordt ook meegenomen wat hiervoor nodig is vanuit andere partijen zoals het kabinet en de lerarenopleidingen.

Lees de brief aan de Tweede kamer over de arbeidsmarkt 2017 en de bijlage bij de brief.