Handreiking ‘Positie examensecretaris’ gepubliceerd

19 september 2019

De VO-raad heeft een handreiking gepubliceerd waarmee scholen kunnen werken aan een goede positionering van de examensecretaris. Aan de hand van de geboden informatie en adviezen kunnen waar nodig stappen worden gezet. De handreiking maakt deel uit van een serie actielijnen van de VO-raad ter versterking van de schoolexaminering.

Het Eindexamenbesluit kent de examensecretaris een formele rol toe. In het besluit is echter weinig in detail vastgelegd. In de loop der jaren is de taak van de examensecretaris omvangrijker en complexer geworden en vervult deze een essentiële rol in een zorgvuldig verloop van het gehele examenproces. De handreiking biedt - in detail - zicht op het takenpakket en geeft adviezen voor een goede positionering van de examensecretaris. De handreiking is tot stand gekomen in afstemming met Plexs, het Platform Examensecretarissen.

Ondersteuningsaanbod

Het beschikbaar stellen van deze handreiking is een van de actielijnen die de VO-raad heeft opgesteld ter versterking van de schoolexaminering. Uit onderzoek van de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering - naar aanleiding van de problemen rond de schoolexamenpraktijk op VMBO Maastricht in 2018 - kwam naar voren dat er geen indicaties zijn voor grootschalige onregelmatigheden bij de schoolexaminering, maar dat het systeem van kwaliteitsborging wel kwetsbaarheden bevat en dat deze examinering te weinig wordt vormgegeven vanuit de onderwijsvisie van de school en te weinig met een afsluitend karakter. De commissie heeft hierop een aantal aanbevelingen ter verbetering gedaan, die de VO-raad vervolgens heeft vertaald naar negen actielijnen.

Een aantal actielijnen richt zich op het faciliteren van scholen bij het zelf verder versterken van hun schoolexamens. Naast bovenstaande handreiking is onder meer ook een raamwerk voor een examencommissie opgesteld. Eerder zijn al een aantal checklists en een instrument ‘Zelfevaluatie Kwaliteitsborging Schoolexaminering’ ontwikkeld.