Herkozen voorzitter Rosenmöller: consensus omzetten in actie

30 november 2017

Paul Rosenmöller is tijdens de algemene ledenvergadering op 30 november 2017 herbenoemd als voorzitter van de VO-raad. Bij de aanvaarding van zijn tweede termijn benadrukte Rosenmöller dat er binnen de vereniging veel consensus is over 'de zaken die ons bezighouden', zoals de beweging naar maatwerk, het opheffen van kansenongelijkheid en de lerarenagenda.

Het komt er nu op aan om dit ook in de school toe te passen. Dit moet zorgvuldig maar ook sneller gebeuren. Dat vraagt leiderschap van bestuurders en schoolleiders. Een veel gebruikt en veel omvattend begrip, door Rosenmöller samengevat in drie uitgangspunten: een leider moet duidelijk maken waar ‘we’ naartoe gaan; hij of zij moet niet denken in ‘ja maar…’, maar in ‘ja en…’, en leiders hebben de dure plicht om optimistisch te zijn.

Heft in eigen handen

Rosenmöller hield ook een pleidooi om als voortgezet onderwijs veel meer het heft in eigen hand te nemen bij de verantwoording van het beleid en de inzet van publieke middelen. We moeten daarbij wat minder naar de inspectie kijken en meer naar ons zelf, bijvoorbeeld door collegiale visitatie. Een goede verantwoording aan belanghebbenden bij de school zoals ouders, leerlingen en MR is cruciaal. Ook benadrukte de herbenoemde voorzitter het belang van over de grenzen van de sector heen te kijken. ‘Ik wil het vo positioneren als onderdeel van de onderwijssector. Kinderen komen bij ons zo rond hun twaalfde binnen en gaan na vier tot zes jaar weer verder en dat moet zo naadloos mogelijk gaan.’

Naast de herbenoeming van de voorzitter koos de ALV ook drie nieuwe bestuursleden:
- Frank de Wit, voorzitter CvB Scala Collega, Alphen aan den Rijn.
- Alma van Bommel, rector/bestuurder Ds. Pierson College, Den Bosch.
- Yolande Ulenaers, voorzitter CvB Scholengroep Rijk van Nijmegen.

Zij volgen de vertrekkende bestuursleden Rita Damhof, Carla Grootjen en Frits Hoekstra op.

In de Ledenadviesraad (LAR) werden de volgende nieuwe leden benoemd:
- Aukje Bergsma, bestuurder Anna van Rijn College, Nieuwegein.
- Wim Hoetmer, voorzitter CvB Veluwse Onderwijsgroep, Apeldoorn.
- Erwin Lutteke, bestuurder Isendoorn College, Zutphen.
- Paul Slegers, lid CvB Stichting Onderwijs Midden-Limburg, Roermond.

Berend Buddingh, Henk van der Esch, Inge Sterenborg en Albert Strijker zijn herbenoemd.