Hoe om te gaan met de aangekondigde onderwijsstaking?

20 december 2019

De vakbonden hebben aangekondigd op 30 en 31 januari te staken in het funderend onderwijs.

De staking betreft een zogenaamde ‘politieke’ staking en is bedoeld om het kabinetsbeleid te beïnvloeden. Wij hebben begrip voor het doel van de actie, omdat wij ons ook hard maken voor structurele investeringen in het funderend onderwijs. De keuze voor een staking is echter de verantwoordelijkheid van de bonden.

Medewerkers in het onderwijs mogen op basis van het stakingsrecht het werk neerleggen. Het bestuur van de VO-raad stelt zich op het standpunt dat voor een staking als deze het principe ‘geen arbeid, geen loon’, zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en de CAO VO, van toepassing is. De uiteindelijke keuze om al dan niet door te betalen aan medewerkers die staken is aan de schoolbesturen en kan mede bepaald worden door afspraken hierover in de regio. De uitkomst van deze afweging hoeft overigens niets te zeggen over hoe een bestuur tegen de inhoud van de acties aankijkt. Het is uiteraard belangrijk om tijdig en duidelijk aan medewerkers kenbaar te maken of zij wel of niet krijgen doorbetaald als zij gaan staken.

De overheid heeft vorig jaar aangegeven dat loondoorbetaling bij staking niet per definitie onrechtmatig is. Schoolbesturen zullen er dus niet op worden aangesproken als zij besluiten door te betalen.