Kabinet versoepelt quarantaineregels voor het voortgezet onderwijs

25 januari 2022

Per 26 januari zijn de quarantaineregels voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs versoepeld. Leerlingen die in contact geweest zijn met een met covid-19 besmet persoon hoeven niet in quarantaine. Als ze klachten hebben mogen ze alleen naar school komen als er een negatieve (zelf)test is afgenomen. Leerlingen die positief getest zijn blijven thuis.

Voor onderwijspersoneel gelden de quarantaineregels voor volwassenen. Zij hoeven niet in quarantaine als zij in de afgelopen 8 weken positief getest zijn en geen klachten hebben, of meer dan 1 week geleden een boostervaccinatie hebben gehad en geen klachten hebben. Als ze wel wat klachten hebben, maar een negatieve zelftest, kunnen zij eveneens naar school komen.

Het bevoegd gezag kan voor het onderwijspersoneel een uitzondering maken op de quarantaineregels. Voor welke – essentiële – functies hier sprake van is, wordt afgesproken tussen het bevoegd gezag en medezeggenschapsraad. Het personeelslid heeft altijd de keuze om de quarantaine na te leven en niet op school te komen werken. 

De nieuwe quarantaineregels moeten een eind maken aan de enorme lesuitval van leerlingen en docenten die nu uit voorzorg thuis zitten. De VO-raad had hierop aangedrongen. Belangrijk bij deze vergaande versoepeling van de regels is dat leerlingen en personeel zich vaak zelf testen en dat er zorggedragen wordt voor voldoende frisse lucht in de lokalen. We roepen onze bestuurders en schoolleiders dan ook op hier extra aandacht aan te schenken.

De VO-raad is tevreden over de door het kabinet gecommuniceerde versoepelingen. Het aantal leerlingen en medewerkers dat de afgelopen twee weken vanwege besmetting of quarantaine noodgedwongen thuis bleef was hoog en maakte een goede voortgang van het onderwijs moeilijk en soms onmogelijk. Tegelijkertijd realiseren we ons dat met het loslaten van de quarantaineregels het aantal besmettingen op school verder zal toenemen en dat dit een risico vormt, met name voor het personeel. Het kabinet acht dit risico verantwoord, maar het is belangrijk de ontwikkelingen de komende weken op de voet te volgen om over drie weken, als het kabinet een nieuw weegmoment heeft, opnieuw zorgvuldig te kunnen bekijken wat de gevolgen zijn.

De nieuwe quarantaineregels gelden dus vanaf 26 januari, maar we kunnen ons voorstellen dat scholen tijd nodig hebben om hun organisatie aan te passen aan de nieuwe situatie. De VO-raad heeft er bij het departement op aangedrongen dat de GGD-en hun nieuwe werkwijze snel aanpassen. De GGD behoudt altijd de mogelijkheid om aanvullende adviezen te geven in het geval van een grote uitbraak op de school. 

Het protocol is opnieuw aangepast aan de laatste stand van zaken.

 

Ook regels voor kennismakingsactiviteiten versoepeld

Ook de regels ten aanzien van het houden van kennismakingsactiviteiten voor basisschoolverlaters zijn inmiddels versoepeld. Het is mogelijk om groepachters in kleinschalig verband kennis te laten maken met een vo-school. Het advies is om de ontvangst van leerlingen sober vorm te geven, de activiteiten te beperken tot informatievoorziening en dit te combineren met digitale vormen van kennismaking. In het geactualiseerde protocol vindt u onder het kopje ‘Leerlingen’ nadere details.

Hieronder een aantal voorbeelden van hoe scholen dit jaar de kennismakingsactiviteiten hebben aangepakt: